ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -房-, *房*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[房, fáng, ㄈㄤˊ] building, house, room
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 512

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fáng, ㄈㄤˊ, ] room; surname Fang, #528 [Add to Longdo]
地产[fáng dì chǎn, ㄈㄤˊ ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ, / ] real estate, #1,035 [Add to Longdo]
[zhù fáng, ㄓㄨˋ ㄈㄤˊ, ] housing, #1,615 [Add to Longdo]
[fáng zi, ㄈㄤˊ ㄗ˙, ] house; building (single- or two-story); apartment; room, #1,639 [Add to Longdo]
[fáng jià, ㄈㄤˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] house price; cost of housing, #2,065 [Add to Longdo]
[fáng wū, ㄈㄤˊ ㄨ, ] house; building, #2,102 [Add to Longdo]
[fáng jiān, ㄈㄤˊ ㄐㄧㄢ, / ] room, #2,255 [Add to Longdo]
[fáng chǎn, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ, / ] real estate; the property market (e.g. houses), #3,412 [Add to Longdo]
[chú fáng, ㄔㄨˊ ㄈㄤˊ, / ] kitchen, #4,489 [Add to Longdo]
二手[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, ] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man, #5,444 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぼう, bou] (n) (1) chamber; room; (2) (See 坊) home of a monk; monk; (3) (See 二十八宿) Chinese "room" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
(P);総[ふさ, fusa] (n) (1) tuft; tassel; (2) bunch (of grapes, etc.); (3) section (of an orange, etc.); (P) [Add to Longdo]
の内[ぼうのうち, bounouchi] (n) inside of a chamber [Add to Longdo]
酸塊;すぐり;スグリ[ふさすぐり(房酸塊;房すぐり);ふさスグリ(房スグリ);フサスグリ, fusasuguri ( bou san kai ; bou suguri ); fusa suguri ( bou suguri ); fusasuguri] (n) cultivated currant (Ribes altissimum) [Add to Longdo]
[ぼうじ, bouji] (n) sex; sexual intercourse; lovemaking [Add to Longdo]
[ぼうしつ, boushitsu] (n) (1) room; chamber; (2) monk in charge of business in the monks' quarters; (3) bedroom (of a married couple); (4) locule (in a plant ovary); (5) atria and ventricles [Add to Longdo]
室結節[ぼうしつけっせつ, boushitsukessetsu] (n) atrioventricular node; AV node [Add to Longdo]
室弁[ぼうしつべん, boushitsuben] (n) atrioventricular valve [Add to Longdo]
[ぼうじゅつ, boujutsu] (n) (See 中術) ability in the bedroom; art of lovemaking [Add to Longdo]
飾り;ふさ飾り[ふさかざり, fusakazari] (n) tassel; fringe [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She wears the trousers in that house.あの家は女が亭主をしりに敷いている。
He and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.あの夫婦は共かせぎしている。だが亭主の給料のほうが女の給料よりも低い。亭主が女の尻にしかれるのも当然だ。
We have a good heating system.うちにはちゃんとした暖施設があります。
How do you heat the house?お宅の暖はどのようにしていますか。
None of these offices have air-conditioning.ここの事務所には、どこにも冷がない。
This school has no heating.この学校は暖設備がない。
This heating system burns oil.この暖装置は石油を燃料とする。
This room is air-conditioned.この部屋は冷してある。
The house is heated by solar energy.その家は太陽エネルギーで暖されている。
You can't turn the heat off as long as the system is operating.その装置が作動している間は暖を止めることはできない。
Does the room have air conditioning?その部屋は冷がついていますか。
Grapes grow in bunches.ブドウはになってできる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぼう, bou] Quaste, Franse, Bueschel [Add to Longdo]
[ぼう, bou] RAUM, QUASTE, TRODDEL [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top