ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

成员

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -成员-, *成员*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成员[chéng yuán, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] member, #1,489 [Add to Longdo]
成员[chéng yuán guó, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] member country, #7,349 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fellow members of the Roxford Country Club...[CN] 罗津乡村俱乐部成员们 [ Man ] Fellow members of the Roxford Country Club... I Married a Witch (1942)
They sent it in a galley commanded by a member of the Order.[CN] 骑士团一名成员驾船运送这只金鹰 The Maltese Falcon (1941)
Mr. President, I move that this member be expelled![CN] 主席先生,我要把这个成员赶出去 The Palm Beach Story (1942)
You know, I'm not sure I like being just another member of the Lonely Hearts Club.[CN] 我不确定自己喜欢 成为单身俱乐部的新成员 I Wake Up Screaming (1941)
An extra bed in the maid's room if they're females or one of the rooms upstairs, unless you want it for your family.[CN] 如果他们都是女的话, 你只需要在女仆的房间里加一个床就可以了 或者您可以在楼上另找一个房间, 如果您不想将它留给你家里其他成员的话 Monsieur Verdoux (1947)
- Now let's get this straight. How many members are there?[CN] 一说明白,一共有多少成员 The Palm Beach Story (1942)
- How many members in this club?[CN] 一俱乐部的成员 The Palm Beach Story (1942)
We got four new sections of the richest fillery you ever saw.[CN] 我们的Fillery家庭又增加了四个新成员 Pursued (1947)
This is Iranoff, Member of the Russian Board of Trade.[CN] 我是伊万诺夫 俄国经济部成员 Ninotchka (1939)
- member of the Russian Board of Trade.[CN] 他是俄国经济部成员. Ninotchka (1939)
- I'm not a member of this club. - And why not?[CN] 一我不是俱乐部成员 一为什么? The Palm Beach Story (1942)
You're a member of the c.m.u.[CN] 你是CMU的成员 The Mask of Dimitrios (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top