ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -憤-, *憤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[憤, fèn, ㄈㄣˋ] anger, indignation; to hate, to resent
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  賁 [, ㄅㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèn, ㄈㄣˋ, / ] indignant; anger; resentment, #15,938 [Add to Longdo]
愤怒[fèn nù, ㄈㄣˋ ㄋㄨˋ, / ] angry; indignant, #4,425 [Add to Longdo]
气愤[qì fèn, ㄑㄧˋ ㄈㄣˋ, / ] indignant; furious, #9,303 [Add to Longdo]
愤慨[fèn kǎi, ㄈㄣˋ ㄎㄞˇ, / ] resent; resentment, #19,654 [Add to Longdo]
悲愤[bēi fèn, ㄅㄟ ㄈㄣˋ, / ] grief and indignation, #21,531 [Add to Longdo]
愤恨[fèn hèn, ㄈㄣˋ ㄏㄣˋ, / ] to hate; hatred; to resent; embittered, #31,014 [Add to Longdo]
愤愤不平[fèn fèn bù píng, ㄈㄣˋ ㄈㄣˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] indignant, #34,673 [Add to Longdo]
泄愤[xiè fèn, ㄒㄧㄝˋ ㄈㄣˋ, / ] to give vent to anger, #41,555 [Add to Longdo]
义愤[yì fèn, ㄧˋ ㄈㄣˋ, / ] righteous indignation; moral indignation, #47,754 [Add to Longdo]
发愤图强[fā fèn tú qiáng, ㄈㄚ ㄈㄣˋ ㄊㄨˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] angry determination, #76,522 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いきどおり, ikidoori] (n) resentment; indignation; (P) [Add to Longdo]
[むずかる, muzukaru] (v5r,vi) to be angry; to resent; to be enraged; to be indignant [Add to Longdo]
[むずかる, muzukaru] (v5r,vi) to fret; to be fretful; to be peevish [Add to Longdo]
ろしい[いきどおろしい, ikidooroshii] (adj-i) irritated; angry; furious [Add to Longdo]
[ふんがい, fungai] (n,vs) indignation; resentment; (P) [Add to Longdo]
[ふんげき, fungeki] (n,vs) fury [Add to Longdo]
[ふんし, funshi] (n,vs) dying in a fit of anger or indignation [Add to Longdo]
然;忿然[ふんぜん, funzen] (n,adj-t,adv-to) anger; indignation; rage; wrath [Add to Longdo]
[ふんもん, funmon] (n,vs) (arch) (See 懣) anger; resentment; indignation; chagrin; irritation [Add to Longdo]
懣;忿懣[ふんまん, funman] (n,vs) anger; resentment; indignation; chagrin; irritation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She was indignant when I said she was lying.うそをついているぞと私が言うと、彼女は慨していた。
The youngster resented being treated as a coward.その若者は臆病者扱いをされて慨した。
He felt a resentment against his uncle for taking him in.よくも自分を欺いたなとおなじに対してりを感じた。
Parents who beat their children really make my blood boil.我が子をたたく親には本当に慨させられる。
I am indignant about the way he treated me.私は彼の私に対するやり方に慨している。
The boy was fed up with being treated as a burden.少年は厄介者扱いをされて慨した。
His indignation got the better of him.彼の慨は彼を打ちまかした。
He resented his friend's action.彼は友人の行動に慨した。
She was indignant at the way her son had been treated.彼女は息子がひどい扱いを受けたと慨していた。
She smarted from the insult.彼女は侮辱されて慨した。
Isn't it better to get drunk once in a while and blow off the tension of daily frustration?たまには酒にでも酔ってはじけて日頃の鬱晴らしたほうがいいんじゃないか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いきどうる, ikidouru] aergerlich_sein, indigniert_sein, sich_entruesten [Add to Longdo]
[ふんがい, fungai] Entruestung, -Zorn [Add to Longdo]
然と[ふんぜんと, funzento] aufgebracht, entruestet, zornig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top