ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -慰-, *慰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[慰, wèi, ㄨㄟˋ] to calm, to comfort, to reassure
Radical: , Decomposition:   尉 [wèi, ㄨㄟˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1632

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] reassure, #17,708 [Add to Longdo]
[ān wèi, ㄢ ㄨㄟˋ, ] to comfort; to console, #4,220 [Add to Longdo]
[wèi wèn, ㄨㄟˋ ㄨㄣˋ, / ] express sympathy, greetings, consolation etc, #6,972 [Add to Longdo]
[xīn wèi, ㄒㄧㄣ ㄨㄟˋ, ] to be gratified, #8,384 [Add to Longdo]
安妇[wèi ān fù, ㄨㄟˋ ㄢ ㄈㄨˋ, / ] comfort woman, #22,279 [Add to Longdo]
[wèi jiè, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˋ, ] consolation; console, #25,753 [Add to Longdo]
[zì wèi, ㄗˋ ㄨㄟˋ, ] console oneself; masturbate; onanism; masturbation, #28,047 [Add to Longdo]
[kuān wèi, ㄎㄨㄢ ㄨㄟˋ, / ] to console; to sooth; relieved, #32,379 [Add to Longdo]
[ān wèi jì, ㄢ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] placebo, #34,365 [Add to Longdo]
[quàn wèi, ㄑㄩㄢˋ ㄨㄟˋ, / ] to console, #36,359 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労会[いろうかい, iroukai] (n) งานเลี้ยงขอบคุณ
労金[いろうきん, iroukin] (n) เงินโบนัส
謝料[いしゃりょう, isharyou] (n) ค่าทำขวัญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いれい, irei] (พิธี)เซ่นไหว้ดวงวิญญาณ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation [Add to Longdo]
み者[なぐさみもの, nagusamimono] (n) (person treated as a) plaything [Add to Longdo]
み半分[なぐさみはんぶん, nagusamihanbun] (n) partly for fun; capricious [Add to Longdo]
み物[なぐさみもの, nagusamimono] (n) source of amusement; plaything [Add to Longdo]
[なぐさむ, nagusamu] (v5m,vi) to be diverted; to forget one's worries; to comfort [Add to Longdo]
[なぐさめ, nagusame] (n) comfort; consolation; diversion [Add to Longdo]
める[なぐさめる, nagusameru] (v1,vt) to comfort; to console; to amuse; (P) [Add to Longdo]
め顔[なぐさめがお, nagusamegao] (n) consolatory look; comforting look [Add to Longdo]
[いあん, ian] (n,vs) solace; relaxation; (P) [Add to Longdo]
安会[いあんかい, iankai] (n) recreational get-together [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please accept what little comfort these words can give you.こんなことをいっても大しためにもなりませんが。
Bill just wanted to comfort Monica, but she interpreted it as romantic interest.ビルはただモニカをめたかっただけなのに、彼女は彼が自分に気があるのだと判明した。
My company is sending us all to Hakone this year.会社の安旅行で箱根に行きます。
Green leaves in a park are pleasing to the eye.公園の緑は私たちの目をめてくれる。
Jill was a great comfort to me when I was ill.私が病気のとき、ジルがわたしにとって大きなめになった。
We consoled each other.私たちは互いにめ合った。
I can comfort her.私は彼女をめることができる。
Many letters of encouragement refreshed my sad heart.多くの激励の手紙が私の心をめてくれました。
Sadako's friends wanted to build a monument to her and all children who were killed by the atomic bomb.禎子の友人達は、彼女と原爆でなくなったすべての子供達の霊碑を建てたいと思った。
His kind words comforted me very much.彼の優しい言葉は、私をとてもめてくれた。
He consoled himself with the thought that it might have been worse.彼はもっと悪いことになっていたかもしれないのだと思って自分をめた。
He tried to comfort her, but she kept crying.彼は彼女をめようとしたが、彼女は泣き続けた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なぐさむ, nagusamu] abgelenkt_werden, -necken, sein_Spiel_mit_jemanden_treiben [Add to Longdo]
める[なぐさめる, nagusameru] troesten, ablenken, unterhalten [Add to Longdo]
[いもん, imon] -Trost, Beleid [Add to Longdo]
[いあん, ian] -Trost, Erholung, Unterhaltung [Add to Longdo]
謝料[いしゃりょう, isharyou] Schmerzensgeld [Add to Longdo]
霊祭[いれいさい, ireisai] Gedenkfeier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top