ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -慨-, *慨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[慨, kǎi, ㄎㄞˇ] sigh, regret, lament; generosity
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  既 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 2208

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎi, ㄎㄞˇ, ] generous; sad, #36,019 [Add to Longdo]
[gǎn kǎi, ㄍㄢˇ ㄎㄞˇ, ] lament; with a tinge of emotion or regret, #5,567 [Add to Longdo]
[kāng kǎi, ㄎㄤ ㄎㄞˇ, ] vehement; fervent; generous; giving; liberal, #15,214 [Add to Longdo]
[fèn kǎi, ㄈㄣˋ ㄎㄞˇ, / ] resent; resentment, #19,654 [Add to Longdo]
使愤[shǐ fèn kǎi, ㄕˇ ㄈㄣˋ ㄎㄞˇ, 使 / 使] outrage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) to regret; to deplore [Add to Longdo]
[がいせい, gaisei] (n) deploring the course of public events [Add to Longdo]
世憂国[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism [Add to Longdo]
[がいぜん, gaizen] (adj-t,adv-to) (1) indignant; sorrowful; (2) steadfast; determined [Add to Longdo]
嘆;[がいたん, gaitan] (n,vs) deploring; lamentation; regret; complaint [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She was indignant when I said she was lying.うそをついているぞと私が言うと、彼女は憤していた。
The youngster resented being treated as a coward.その若者は臆病者扱いをされて憤した。
Parents who beat their children really make my blood boil.我が子をたたく親には本当に憤させられる。
I am indignant about the way he treated me.私は彼の私に対するやり方に憤している。
The boy was fed up with being treated as a burden.少年は厄介者扱いをされて憤した。
All the accepted notions and prejudices about flesh being pink.肉は桃色をしているといったことについてのすべての世観念や先入観。
His indignation got the better of him.彼の憤は彼を打ちまかした。
He resented his friend's action.彼は友人の行動に憤した。
She was indignant at the way her son had been treated.彼女は息子がひどい扱いを受けたと憤していた。
She smarted from the insult.彼女は侮辱されて憤した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[がい, gai] BEDAUERN, (BE)KLAGEN [Add to Longdo]
[がいたん, gaitan] das_Bedauern, das_Beklagen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top