ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -慣-, *慣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[慣, guàn, ㄍㄨㄢˋ] habit, custom; habitual, usual
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  貫 [guàn, ㄍㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, / ] accustomed to; used to, #9,285 [Add to Longdo]
习惯[xí guàn, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, / ] habit; custom; usual practice; to be used to, #1,214 [Add to Longdo]
惯例[guàn lì, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] conventional, #8,029 [Add to Longdo]
惯性[guàn xìng, ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] inertia, #13,173 [Add to Longdo]
习惯性[xí guàn xìng, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] customary, #15,147 [Add to Longdo]
看不惯[kàn bu guàn, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄍㄨㄢˋ, / ] cannot bear to see; to hate; to dislike; to disapprove, #22,821 [Add to Longdo]
司空见惯[sī kōng jiàn guàn, ㄙ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˋ, / ] a common occurrence, #27,579 [Add to Longdo]
惯常[guàn cháng, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄤˊ, / ] usual; customary, #42,733 [Add to Longdo]
娇惯[jiāo guàn, ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢˋ, / ] to pamper; to coddle; to spoil, #63,499 [Add to Longdo]
习惯成自然[xí guàn chéng zì rán, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, / ] habit becomes nature (成语 saw); get used to something and it seems inevitable; second nature, #69,550 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
れる[なれる, nareru] TH: คุ้นเคย
[かんせい, kansei] TH: วัตถุที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด ๆ หากไม่มีอะไรมากระทบถูก  EN: inertia

Japanese-English: EDICT Dictionary
らし;馴らし[ならし;ナラシ, narashi ; narashi] (n) running-in; breaking in (e.g. engine, etc.); accustomizing [Add to Longdo]
らす[ならす, narasu] (v5s,vt) to accustom; (P) [Add to Longdo]
[なれ, nare] (n,vs) practice; practise; experience; (P) [Add to Longdo]
れた[なれた, nareta] (adj-f) experienced; practiced; practised; familiar [Add to Longdo]
れっこ;馴れっこ[なれっこ, narekko] (n,adj-no,adj-na) being used to ...; getting used to ...; being accustomed to; being conditioned to; be familiar with [Add to Longdo]
れっこになる;馴れっこになる[なれっこになる, narekkoninaru] (exp,v5r) to become used to; to become familiar with; to grow accustomed to [Add to Longdo]
れる(P);馴れる;狎れる[なれる, nareru] (v1,vi) (1) to grow accustomed (to); to get too familiar with; to get used (to); (2) to become domesticated; to become tame; (P) [Add to Longdo]
れ親しむ[なれしたしむ, nareshitashimu] (v5m) to become familiar with; to get used to [Add to Longdo]
[かんこう, kankou] (n,adj-no) customary practice; customary practise; habit; traditional event; (P) [Add to Longdo]
行取引き[かんこうとりひき, kankoutorihiki] (n) usual business practices (practises) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I'm not accustomed to working day and night." "You'll soon get used to it."「私は昼も夜も働くのにまだれてない」「すぐにれるよ」
The map on page 11 looks very strange. Turn it upside down. Then it becomes a familiar map to you.11ページの地図はとても奇妙に見える。逆さまにしてみると、見れた地図になる。
After three months, he got used to the life in the town.3ヶ月後、彼はその町での生活にれた。
You should try to conquer your smoking habit.あなたの喫煙習を断つ努力をすべきです。
Can I be of any assistance to you?あなたの助力にれるでしょうか。
You'll soon get accustomed to your new college life.あなたはすぐに新しい大学生活にれるだろう。
Did you soon get used to Japanese food?あなたはすぐに日本の食物にれましたか。
You will soon get used to eating Japanese food.あなたはすぐに日本食にれますよ。
You should acquaint yourself with the local customs.あなたはその地方の習を良く知るべきだ。
You will soon be used to rural life.あなたはもうすぐ田舎の生活にれるでしょう。
You will soon accommodate yourself new ways of living.あなたは新しい生活様式にすぐれるでしょう。
You'll soon get used to driving on the right.あなたは道路の右側を運転することにすぐにれるでしょう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らす[ならす, narasu] gewoehnen, zaehmen [Add to Longdo]
れる[なれる, nareru] sich_gewoehnen [Add to Longdo]
[かんれい, kanrei] Sitte, Brauch [Add to Longdo]
用句[かんようく, kanyouku] idiomatische_Redensart [Add to Longdo]
[かんしゅう, kanshuu] Gewohnheit, Brauch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top