ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -態-, *態*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[態, tài, ㄊㄞˋ] manner, bearing, attitude
Radical: , Decomposition:   能 [néng, ㄋㄥˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tài, ㄊㄞˋ, / ] attitude, #6,159 [Add to Longdo]
状态[zhuàng tài, ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, / ] state of affairs; state; mode, #880 [Add to Longdo]
态度[tài du, ㄊㄞˋ ㄉㄨ˙, / ] manner; bearing; attitude; approach, #1,277 [Add to Longdo]
生态[shēng tài, ㄕㄥ ㄊㄞˋ, / ] way of life; ecology, #1,913 [Add to Longdo]
心态[xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ, / ] attitude (of the heart); state of one's psyche; way of thinking; mentality, #2,808 [Add to Longdo]
动态[dòng tài, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ, / ] development; trend; dynamic state; movement; moving, #3,572 [Add to Longdo]
形态[xíng tài, ㄒㄧㄥˊ ㄊㄞˋ, / ] shape; form; pattern; morphology, #3,581 [Add to Longdo]
态势[tài shì, ㄊㄞˋ ㄕˋ, / ] posture; situation, #4,882 [Add to Longdo]
姿态[zī tài, ㄗ ㄊㄞˋ, 姿 / 姿] attitude; posture; stance, #6,434 [Add to Longdo]
变态[biàn tài, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄞˋ, / ] metamorphosis; abnormal; anomalous, #6,476 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たいど, taido] (n) ท่าที,ทัศนคติ,กิริยาท่าทาง,มารยาท

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たい, tai] (n,n-suf) {ling} (See ボイス) voice [Add to Longdo]
々(P);[わざわざ, wazawaza] (adv) (uk) expressly; specially; doing something especially rather than incidentally; (P) [Add to Longdo]
[わざと, wazato] (adv) (uk) on purpose; (P) [Add to Longdo]
とらしい[わざとらしい, wazatorashii] (adj-i) unnatural; affected; studied; forced [Add to Longdo]
[たいせい, taisei] (n) attitude; posture; preparedness; readiness; (P) [Add to Longdo]
[たいど, taido] (n,adj-no) attitude; manner; behaviour; (P) [Add to Longdo]
度を取る;度をとる[たいどをとる, taidowotoru] (exp,v5r) to take an attitude [Add to Longdo]
度物腰[たいどものごし, taidomonogoshi] (n) attitude and demeanor [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"No," he said in a determined manner.「いやだ」ときっぱりした度でこたえた。
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸が目に入るとヒステリー状になる男のように、娘のこの話に身震いしながら言った。
I received your Model 345 in good condition.345型は良い状で受け取りました。
For 381 days, the buses of Montgomery travelled back and forth on their routes, almost empty.381日間、モントゴメリーのバスは、ほとんど空っぽの状で路線を往復した。
500 policemen were put on strict alert.500人の警官が厳重な警備勢おかれた。
Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.5年に及ぶつらかったガンの治療期間中、彼は何とか弱音をはかず毅然とした度を崩さなかった。
You are rude.あなたの度は良くない。
Because a man whose manners are as bad as yours must try everyone's patience.あなたのような度には誰だって我慢できませんわ。 [F]
How do you account for this situation?あなたはこの事をどう釈明するのですか。
You should make your attitude clear.あなたは度をはっきりさせなくてはならない。
You must take his age into account.あなたは彼の容を考慮に入れなければならない。
That tour already has a waiting list.あのツアー、キャンセル待ちの状だって。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たい, tai] Zustand, Aussehen [Add to Longdo]
[たいど, taido] Einstellung, Haltung, Verhalten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top