ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

慈善

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -慈善-, *慈善*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慈善[cí shàn, ㄘˊ ㄕㄢˋ, ] benevolent; charitable, #5,412 [Add to Longdo]
慈善机构[cí shàn jī gòu, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] charity, #28,240 [Add to Longdo]
慈善[cí shàn jiā, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄐㄧㄚ, ] philanthropist; humanitarian; charity donor, #36,152 [Add to Longdo]
慈善抽奖[cí shàn chōu jiǎng, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄔㄡ ㄐㄧㄤˇ, / ] a raffle (for charity) [Add to Longdo]
慈善组织[cí shàn zǔ zhī, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] charity organization [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
慈善[じぜん, jizen] (n,adj-no) charity; philanthropy; (P) [Add to Longdo]
慈善[じぜんか, jizenka] (n) charitable person; philanthropist [Add to Longdo]
慈善[じぜんかい, jizenkai] (n) philanthropic society [Add to Longdo]
慈善活動[じぜんかつどう, jizenkatsudou] (n) philanthropic activity; charity work [Add to Longdo]
慈善[じぜんいち, jizen'ichi] (n) charity bazaar; charity bazar [Add to Longdo]
慈善事業[じぜんじぎょう, jizenjigyou] (n) philanthropic work; charitable enterprise [Add to Longdo]
慈善[じぜんしん, jizenshin] (n) benevolence; liberality [Add to Longdo]
慈善団体[じぜんだんたい, jizendantai] (n) charitable institution (organization, organisation); (organized, organised) charities [Add to Longdo]
慈善[じぜんなべ, jizennabe] (n) charity pot [Add to Longdo]
慈善[じぜんばこ, jizenbako] (n) charity box [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A generous man contributed some two billion yen to charity.ある気前の良い男性が、およそ二十億円を慈善団体に寄付した。
She became Mother Teresa years later when she founded the Missionaries of Charity.そして、何年か後に慈善伝導団を組織した際にマザー・テレサとなった。
They accredit him with the secret charity.その隠れた慈善を彼がしたことだと世間では信じている。
The artists pledged to contribute all his property to charity.その芸術家は彼の全財産を慈善団体に寄付すると約束した。
The charity is named after a man who gave away some two billion yen.その慈善団体には、およそ20億円の寄付をした人物の名前が付けられている。
The generous dentist contributed some two billion yen to charity.気前の良いその歯科医はおよそ20億円を慈善事業に寄付した。
Perform an act of charity.慈善を行う。
Giving such large contributions to charities made him feel that he had a feather in his cap.慈善事業に、そのような多額の寄付をすることは、かれを名士になったような気分にさせた。
Donations to philanthropic programs are tax-exempt.慈善事業への寄付は課税所得から控除されます。
He contributed a lot of money to the charity.彼はその慈善団体に多額の金を寄付した。
He would not give away his money for charity's sake.彼は慈善のために自分のお金を出す事はどうしてもしなかった。
He is active in doing good to people.彼は慈善活動で忙しい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
慈善[じぜん, jizen] Naechstenliebe, Philantropie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top