ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -想-, *想*
การสมมุติ, การทึกทัก
Feeling; ความรู้สึก

(n) (1) conception; idea; thought; (2) {Buddh} (See 五蘊) samjna (perception); (P)
を練る(exp,v5r) to turn (a matter) over in one's mind; to think deeply
(n) (1) remembering; recollection; recall; retrieval; (vs) (2) to remember; to recall; to recollect; to call to mind; to envision
(n,vs) (obsc) surmisal; hypothesis; speculation; conjecture; supposition
(n,vs,adj-no) imagination; guess; (P)
像がつく;像が付く(exp) (id) one can imagine
像し難い(adj-i) hard to imagine
像に難くない(exp) easy to imagine
像に任せる(exp,v1) to leave something to someone's imagination (e.g. I'll leave that to your imagination)
像上(adj-no) imaginary

Can you imagine what the 21st century will be like?21世紀がどのようになるか像できますか。
She got tired of his waffling and dumped him.あいつは優柔不断だから、彼女が愛尽かししちゃったんだよ。
We associate the name of Einstein with the theory of relativity.アインシュタインという名から私達は相対性理論を連する。
I can imagine how you felt.あなたがどんな気分になったかは像できます。
You can't imagine it, can you?あなたには像もつかないでしょうか!
Your idea is, as it were, a castle in the air.あなたの考えはいわば幻にすぎません。
You do your best to put such thoughts out of his head.あなたはかれの頭からそういう思を追い出そうと努力する。
What results do you anticipate?あなたはどんな結果を予していますか。
What do you imagine when you see that picture?あの絵を見て何を像しますか。
That girl is under the delusion that she is a princess.あの少女は自分が王女様だという妄にとらわれている。
Something in his face really reminded me of an old boyfriend of mine.あの人の顔の一部が私の昔の男友達をい起こさせた。
Say pretty things about a person's children.いいお子様たちだと愛を言う。

to think; to believe; to suppose; to wish; to want; to miss
不到unexpected; hard to imagine; it had not occurred to me; who could have thought that
imagine; visualize
像力conception; imagination
入非非to indulge in fantasy (成语 saw); to let one's imagination run wild
to think of; to call to mind; to anticipate
homesick
得美(colloq. derog.) "in your dreams"
miss; remember with longing; long to see again
方设法(saying) to think of or try every possible method to do sth

定した位取りassumed decimal scaling position
定した小数点assumed decimal point
定小数点assumed decimal point

IDEE, GEDANKE
Idee, Gedanke
Einbildung, Phantasie, Vorstellung

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top