ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -惰-, *惰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[惰, duò, ㄉㄨㄛˋ] lazy, idle, indolent; careless
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]    左 [zuǒ, ㄗㄨㄛˇ]  
Etymology: [pictophonetic] mind, Rank: 3310

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duò, ㄉㄨㄛˋ, ] lazy, #37,342 [Add to Longdo]
[lǎn duò, ㄌㄢˇ ㄉㄨㄛˋ, / ] idle; lazy, #14,954 [Add to Longdo]
[duò xìng, ㄉㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ, ] inert, #26,046 [Add to Longdo]
[dài duò, ㄉㄞˋ ㄉㄨㄛˋ, ] idleness, #90,088 [Add to Longdo]
[xiè duò, ㄒㄧㄝˋ ㄉㄨㄛˋ, ] slack; idle, #302,807 [Add to Longdo]
[tōu duò, ㄊㄡ ㄉㄨㄛˋ, ] to skive off work; to be lazy [Add to Longdo]
性气体[duò xìng qì tǐ, ㄉㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] inert gas; noble gas (氦 helium, 氖 neon, 氬|氩 argon, 氪 krypton, 氙 xenon, 氡 radon) [Add to Longdo]
避其锐气击其[bì qí ruì qì jī qí duò guī, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ, / ] avoid the enemy when he is fresh and strike him when he is tired and withdraws [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だき, daki] (n) indolence; listlessness [Add to Longdo]
弱;懦弱;堕弱(oK)[だじゃく, dajaku] (adj-na,n) (1) apathetic; lackadaisical; spiritless; gutless; weak-willed; unenterprising; enervated; effete; (2) physically weak; feeble; effeminate [Add to Longdo]
[だせい, dasei] (n) inertia; habit; momentum; (P) [Add to Longdo]
[だみん, damin] (n) indolence; inactivity [Add to Longdo]
力;堕力[だりょく, daryoku] (n) (1) inertia; momentum; (2) force of habit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
How lazy those boys are!あの少年たちはなんて怠なのでしょう!
The accident was due to the negligence of the caretaker.その事故の責任は管理人の怠にある。
The failure is due to his idleness.その失敗は彼の怠のためである。
They would think the person is modest or lazy.その人は慎み深いのか、それとも怠なのかと人は思うだろう。
It was clear that the lazy student would never live up to his family's expectations.その怠な生徒が家族の期待に決して添えないのは明らかだった。
There can be no joy in that idle life.そんな怠な生活に喜びはありえない。
Tom is not an idle boy any longer.トムはもはや怠な少年ではない。
What a lazy teacher!何と怠な先生なのだ!
Industrious people look down on laziness.勤勉な人は怠を軽蔑する。
It is because you are lazy that you cannot write your report.君がレポートを書けないのは怠だからです。 [M]
Nowadays many college students are neglectful of their studies.現在は多くの大学生が勉学に怠である。
To do him justice, he is not idle.公平に評価すれば彼は怠ではない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だせい, dasei] Traegheit [Add to Longdo]
[だき, daki] Traegheit, Langeweile [Add to Longdo]
[だみん, damin] das_Dahindoesen, Traegheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top