ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -情-, *情*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[qíng rén, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ] (n ) หวานใจ สุดที่รัก

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[qíng shāng, ㄑㄧㄥˊ ㄕㄤ] (n ) emotion quotient (EQ)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[情, qíng, ㄑㄧㄥˊ] emotion, feeling, sentiment
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  青 (qīng ㄑㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 120

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qíng kuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances; state of affairs; situation, #159 [Add to Longdo]
[shì qíng, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ, ] affair; matter; thing; business, #392 [Add to Longdo]
[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] romance; love (between man and woman), #866 [Add to Longdo]
[xīn qíng, ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, ] mood; frame of mind, #930 [Add to Longdo]
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; passion; situation, #1,139 [Add to Longdo]
[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair), #1,328 [Add to Longdo]
[qíng xù, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] feeling; sentiment, #1,807 [Add to Longdo]
[rè qíng, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] cordial; enthusiastic; passion; passionate; passionately, #1,997 [Add to Longdo]
[biǎo qíng, ㄅㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, ] (facial) expression; to express one's feelings; expression, #2,225 [Add to Longdo]
[háng qíng, ㄏㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, ] market price; quotation of market price; the current market situation, #2,682 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じょうねつ, jounetsu] (n) อารมณ์, ความโกรธ, ตัณหา, กิเลส, ราคะ, ฮึกเหิม
報工学[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] (n ) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
報公開法[じょうほうこうかいほう, jouhoukoukaihou] พรบ.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[じょうほう, jouhou] Thai: ข้อมูล

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n) (1) feelings; emotion; sentiment; (2) compassion; sympathy; (3) passion; affection; love; (4) the way things really are; the actual situation; (P) [Add to Longdo]
が強い[じょうがこわい, jougakowai] (exp) (obsc) stubborn; hardheaded [Add to Longdo]
が薄い[じょうがうすい, jougausui] (exp,adj-i) coldhearted; hardhearted [Add to Longdo]
[なさけ, nasake] (n) (1) (See 御け) pity; sympathy; compassion; (2) affection; (P) [Add to Longdo]
けが仇[なさけがあだ, nasakegaada] (exp) (id) Pardon makes offenders [Add to Longdo]
けない(P);け無い;無い;ない[なさけない(P);なっさけない(無い;ない), nasakenai (P); nassakenai ( nasakenai ; jou nai )] (adj-i) miserable; pitiable; shameful; deplorable; (P) [Add to Longdo]
けは人の為ならず;けは人のためならず[なさけはひとのためならず, nasakehahitonotamenarazu] (n) (id) the good you do for others is good you do yourself; lit [Add to Longdo]
けを交わす[なさけをかわす, nasakewokawasu] (exp,v5s) to have sexual intercourse [Add to Longdo]
けを知る[なさけをしる, nasakewoshiru] (exp,v5r) (1) to fall in love (for the first time); to know love; (2) to be compassionate [Add to Longdo]
け深い(P);深い[なさけぶかい, nasakebukai] (adj-i) tender-hearted; compassionate; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追加報があったらいつでも連絡下さい」と記者は言った。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
Write an essay on "Friendship".「友」という題で作文を書きなさい。
I don't know how things were a hundred or fifty years ago.100年あるいは50年前事はどうであったか私は知らない。
The two friends have formed a deep bond of friendship.2人の友人は深い友のきずなをつくりだした。
To get technical information from that company, we first have to sign a non-disclosure agreement.あそこの会社から技術報をもらうには、まず機密保持契約を結ばなければいけない。
I feel for you deeply.あなたに深く同します。
I didn't mean to hurt your feelings.あなたの感を傷つけるつもりではなかったのです。
Even your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.あなたの欠点でさえも私のあなたに対する尊敬の気持ちを減じはしないし、友においてはこれが大切なことです。
I perceive by your face that you have good news.あなたの表から良い知らせがあるとすぐ分かります。
You do not always show that regard for the feelings of others which you would wish shown to you.あなたは自分に示してもらいたいと思うような思いやりを他人の感に対して必ずしも示しなさい。
That politician is well versed in internal and external conditions.あの政治家は内外の事に精通している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sure that Minami never had a look like this on her face.[JA] こんなけない顔 してなかったはずです Emotions (2017)
You should avoid anything that will harm your study.[CN] 千万就不要做那些对你们学习无益的事 Last Train Home (2009)
What a shameful look on your face,[JA] けない顔 するんですね Emotions (2017)
And I swear, it was only, like, 30% pity.[CN] 我敢说 那只有30%是同 Double Date (2009)
And at twelve o' clock, a rotund couple going at it against the glass.[CN] 十二点钟方向 一对矮胖侣靠着玻璃抵死缠绵 Double Date (2009)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[JA] (ニュースキャスター) 菜々果さんと同居していた小説家の 道間 慎さんの話題の小説 「漂う感」ですが このままいくと 100万部突破は 確実といわれています Reason (2017)
We were so eager to leave home sixteen years ago.[CN] 要是在十五六年以前,我们离家心很干脆 Last Train Home (2009)
It's Drifting Emotions .[JA] (女子高生1) あっ 「漂う感」じゃん Emotions (2017)
The two works that everyone wants to see made into a movie are World Theory and Drifting Emotions .[JA] 今 最も映像化が望まれているのも 「セカイロン」と「漂う感」の 2作品ですからね Ready (2017)
There are things I don't know how to tell you.[CN] 有的事我想得到也说不出来 Last Train Home (2009)
That's what researchers believe Happens in...[CN] 那就是研究人员认为在排名第4的爆炸中所发生的 Biggest Blasts (2009)
Most planetary scientists Believe that's exactly What happened[CN] 那就是地球在46亿年前形成后不久所发生的事 Biggest Blasts (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[じょうほう, jouhou] information [Add to Longdo]
報の測度[じょうほうのそくど, jouhounosokudo] measure of information [Add to Longdo]
報オブジェクト[じょうほうオブジェクト, jouhou obujiekuto] information object [Add to Longdo]
報システム[じょうほうシステム, jouhou shisutemu] information system [Add to Longdo]
報スーパーハイウェイ[じょうほうスーパーハイウェイ, jouhou su-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
報センタ[じょうほうせんた, jouhousenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
報ソース[じょうほうソース, jouhou so-su] information source [Add to Longdo]
報チャネル[じょうほうチャネル, jouhou chaneru] bearer channel (in ISDN), communication channel [Add to Longdo]
報トラック[じょうほうトラック, jouhou torakku] information track [Add to Longdo]
報ハイウェー[じょうほうハイウェー, jouhou haiue-] information highway [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なさけ, nasake] Mitleid, Mitgefuehl, Sympathie [Add to Longdo]
け深い[なさけぶかい, nasakebukai] mitleidsvoll, barmherzig [Add to Longdo]
[じょうせい, jousei] Lage_der_Dinge, Situation [Add to Longdo]
[じょうほう, jouhou] Information, Nachricht, Meldung [Add to Longdo]
[じょうねつ, jounetsu] Leidenschaft [Add to Longdo]
[じょうちょ, joucho] Gemuet, Gemuetsbewegung, Gefuehl, Emotion [Add to Longdo]
[じょうちょ, joucho] Gemuet, Gemuetsbewegung, Gefuehl, Emotion [Add to Longdo]
[じょうしゅ, joushu] Stimmung, kuenstlerischer_Effekt, kuenstlerischer_Geschmack [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top