ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -患-, *患*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[患, huàn, ㄏㄨㄢˋ] suffering; misfortune; trouble; to suffer
Radical: , Decomposition:   串 [chuàn, ㄔㄨㄢˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1249

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, ] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease), #2,035 [Add to Longdo]
[huàn zhě, ㄏㄨㄢˋ ㄓㄜˇ, ] patient; sufferer, #760 [Add to Longdo]
[yǐn huàn, ㄧㄣˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] a danger concealed within sth; hidden damage; misfortune not visible from the surface, #5,324 [Add to Longdo]
[huàn bìng, ㄏㄨㄢˋ ㄅㄧㄥˋ, ] to sicken; to fall ill, #12,024 [Add to Longdo]
[huàn chù, ㄏㄨㄢˋ ㄔㄨˋ, / ] afflicted part, #30,149 [Add to Longdo]
[huàn nàn, ㄏㄨㄢˋ ㄋㄢˋ, / ] trials and tribulations, #34,959 [Add to Longdo]
[yōu huàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄢˋ, / ] suffering; misery; hardship, #39,931 [Add to Longdo]
[huò huàn, ㄏㄨㄛˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] disaster; calamity, #54,982 [Add to Longdo]
[wài huàn, ㄨㄞˋ ㄏㄨㄢˋ, ] foreign aggression, #68,722 [Add to Longdo]
心腹之[xīn fù zhī huàn, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˋ ㄓ ㄏㄨㄢˋ, ] lit. calamity within one's bosom (成语 saw); major trouble hidden within, #78,200 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かんじゃ, kanja] (n) ผู้ป่วย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わずらい, wazurai] (n) illness; sickness [Add to Longdo]
う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P) [Add to Longdo]
[かんじゃ, kanja] (n) (a) patient; (P) [Add to Longdo]
者を入れる[かんじゃをいれる, kanjawoireru] (exp,v1) to admit a patient [Add to Longdo]
者家族[かんじゃかぞく, kanjakazoku] (n) patient and relatives [Add to Longdo]
者負担[かんじゃふたん, kanjafutan] (n) medical expenses borne by the patient; patient contribution; patient share; co-payment [Add to Longdo]
[かんちく, kanchiku] (n) animal under treatment; patient (referring to pets) [Add to Longdo]
[かんなん, kannan] (n) affliction [Add to Longdo]
[かんぶ, kanbu] (n) affected part; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The doctor is gentle to his patients.あの医者は者に優しい。
That nurse is a real angel to her patients.あの看護婦さんは者にはまさに天使だ。
Operate on a patient for cancer.ガンの者を手術する。
Before embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.このタイプのセラピーを開始する前に者自信の希望を注意深く考慮に入れなければならない。
It will be a long time before this patient gets well again.この者がもう一度良くなるまでにはだいぶん時間がかかるだろう。
These patients have trouble walking.この者さんたちは歩行が困難です。
The patients in this study consisted of 30 males and 25 females.この研究における者は男性30名、女性25名であった。
In this hospital each nurse attends five patients.この病院では、各看護婦は5人の者の看護を受け持っている。
For these patients, surgical treatment is far from being satisfactory.これらの者には外科的な処置だけでは十分とは言い難い。
Send for the doctor at once, or the patient will get worse.すぐに医者を呼びに言ってくれ、さもないと者はもっと悪化するだろう。
Send for the doctor at once, or the patient will get worse.すぐ医者を呼びにやってくれ。でないと者はもっと悪化するだろう。
Send for the doctor at once, or the patient may get worse.すぐ医者を呼んでくれ、でないと者はもっと悪くなるかもしれない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わずらう, wazurau] krank_sein, -leiden [Add to Longdo]
[かんじゃ, kanja] Patient [Add to Longdo]
[かんぶ, kanbu] betroffener_Teil, kranker_Teil [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top