ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -息-, *息*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[息, xī, ㄒㄧ] to end, to cease, to put a stop to; pause, breath, rest; news
Radical: , Decomposition:   自 [, ㄗˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] To breathe (life, 心) through one's nose 自; 心 also provides the pronunciation, Rank: 428

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] news; interest; breath; rest; Taiwan pr. xi2, #2,776 [Add to Longdo]
[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] information; news; message, #383 [Add to Longdo]
[xiāo xi, ㄒㄧㄠ ㄒㄧ˙, ] news; information; CL:條|条[tiao2], #489 [Add to Longdo]
[xiū xi, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ˙, ] rest; to rest, #1,686 [Add to Longdo]
[qì xī, ㄑㄧˋ ㄒㄧ, / ] breath, #4,697 [Add to Longdo]
[lì xī, ㄌㄧˋ ㄒㄧ, ] interest (on a loan); CL:筆|笔[bi3], #5,259 [Add to Longdo]
技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] information technology; IT, #7,821 [Add to Longdo]
[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] to sigh; to gasp (in admiration), #8,348 [Add to Longdo]
[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] to sigh; to gasp (in admiration); also written 嘆|叹, #8,348 [Add to Longdo]
[zhì xī, ㄓˋ ㄒㄧ, ] choke; stifle; suffocate, #10,113 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[むすこ, musuko] (n) ลูกชาย (แบบถ่อมตัว ใช้เรียกลูกตนเอง ถ้าลูกคนอื่นเรียก 子さん)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いき(P);おき(ok), iki (P); oki (ok)] (n) (1) breath; breathing; (2) (See が合う) tone; mood; (P) [Add to Longdo]
が掛かる;がかかる[いきがかかる, ikigakakaru] (exp,v5r) to have the personal support of (an influential person); to be under the patronage of [Add to Longdo]
が詰まる[いきがつまる, ikigatsumaru] (exp,v5r) to choke; to have trouble breathing [Add to Longdo]
が合う[いきがあう, ikigaau] (exp,v5u) to (work, talk, etc.) together smoothly [Add to Longdo]
が切れる[いきがきれる, ikigakireru] (exp,v1) (1) to run out of breath; to be short of breath; to lose one's breath; (2) to run out of steam; to be unable to continue; to collapse; (3) to die [Add to Longdo]
つく;吐く;付く[いきつく, ikitsuku] (v5k) (See をつく) to take a breath; to take a short rest [Add to Longdo]
の下[いきのした, ikinoshita] (n) gasp [Add to Longdo]
の合った[いきのあった, ikinoatta] (adj-f) in good coordination [Add to Longdo]
の根[いきのね, ikinone] (n) life [Add to Longdo]
の根を止める[いきのねをとめる, ikinonewotomeru] (exp,v1) to kill; to choke the life out of [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Take a rest.しろ。
"I am sorry," sighed the tree.「ごめんなさい」木は、ため混じりにいいました。
After walking for an hour, we stopped to take a rest.1時間歩いてから、私たちは止まって休した。
In the course of a year my son grew stronger.1年間の間に子は頑強になった。
I'd like to make an appointment for my three-year-old son.3歳の子の診察の予約をお願いします。
I had not run five minutes when I got out of breath.5分と走らないうちに切れしてしまった。
I'll do away with him.あいつのの根を止めてやる。
The boy standing over there is my son.あそこに立っている少年は私の子です。
We're almost there.あと一だ。
How old is your elder son?あなたの上の子さんは何歳か。
It won't be your fault if your son does anything wrong: he is twenty-five now, isn't he?あなたの子さんが何か悪いことをしても、それはあなたのせいではありません。子さんはもう25歳ですからね。
What does your son want to be when he grows up?あなたの子さんは大人になったら何になりたいと思っているのですか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そく, soku] -Atem, Atemzug, Hauch [Add to Longdo]
[そく, soku] SOHN, ATEM [Add to Longdo]
切れ[いきぎれ, ikigire] Atemnot, Kurzatmigkeit [Add to Longdo]
[むすこ, musuko] -Sohn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top