ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恭賀

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恭賀-, *恭賀*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恭贺新禧[gōng hè xīn xǐ, ㄍㄨㄥ ㄏㄜˋ ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ, / ] Happy New Year, #97,921 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恭賀[きょうが, kyouga] (n) respectful congratulations [Add to Longdo]
恭賀新年[きょうがしんねん, kyougashinnen] (exp,n) Happy New Year! [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Even though it's an oranged marriage."[CN] "恭賀這樁桔子般的婚姻" The Queen of Spain's Beard (1983)
Let's raise our glasses, for Professor Henry Wen![CN] 讓我們一起舉杯,恭賀溫明華(亨利)教授 Formosa Betrayed (2009)
This is from the Guinness Book of World Records congratulating me... on being the female FBI agent who has shot and killed the most people.[CN] 這封是世界記錄給我的恭賀函 說我創下 女調查員中殺人最多的記錄 Hannibal (2001)
I don't think she liked it at all at first, but then she started getting calls from several of her friends congratulating her, and she said to me,[CN] 288)}我認為剛開時,她不喜歡 288)}但她開始接到一些人恭賀的電話 Star 80 (1983)
I know I should bring a gift, like a-a housewarming gift,[CN] 我知道該帶個禮物來 恭賀喬遷之喜 Something's Gotta Give (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恭賀新年[きょうがしんねん, kyougashinnen] Ein_glueckliches_Neues_Jahr! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top