ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恩-, *恩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[恩, ēn, ] kindness, mercy, charity
Radical: , Decomposition:   因 [yīn, ㄧㄣ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 888

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ēn, ㄣ, ] kind act (from above), #2,083 [Add to Longdo]
[gǎn ēn, ㄍㄢˇ ㄣ, ] thanksgiving, #4,422 [Add to Longdo]
[Zhōu Ēn lái, ㄓㄡ ㄣ ㄌㄞˊ, / ] Zhou Enlai (1898-1976), Chinese communist leader, Prime Minister 1949-1976, #7,594 [Add to Longdo]
[Gǎn ēn jié, ㄍㄢˇ ㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Thanksgiving Day, #9,357 [Add to Longdo]
[ēn yuàn, ㄣ ㄩㄢˋ, ] (feeling of) resentment; (longstanding) grudge, #17,421 [Add to Longdo]
[ēn ài, ㄣ ㄞˋ, / ] conjugal love, #18,216 [Add to Longdo]
格斯[Ēn gé sī, ㄣ ㄍㄜˊ ㄙ, ] Friedrich Engels (1820-1895), socialist philosopher and one of the founder of marxism, #19,272 [Add to Longdo]
白求[Bái Qiú ēn, ㄅㄞˊ ㄑㄧㄡˊ ㄣ, ] Norman Bethune, #26,773 [Add to Longdo]
[ēn rén, ㄣ ㄖㄣˊ, ] a benefactor; a person who has significantly helped sb else, #29,149 [Add to Longdo]
[ēn qíng, ㄣ ㄑㄧㄥˊ, ] deep affection, #30,775 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[おんしゃ, onsha] อภัยโทษ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おん, on] (n) favour; favor; obligation; debt of gratitude; (P) [Add to Longdo]
がある;が有る[おんがある, ongaaru] (exp,v5r-i) to be in one's debt [Add to Longdo]
に掛ける[おんにかける, onnikakeru] (exp,v1) (See に着せる) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done [Add to Longdo]
に着せる[おんにきせる, onnikiseru] (exp,v1) (See に掛ける) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done [Add to Longdo]
に着る[おんにきる, onnikiru] (exp,v1) to feel oneself indebted to [Add to Longdo]
を仇で返す[おんをあだでかえす, onwoadadekaesu] (exp,v5s) to return evil for good [Add to Longdo]
を着せる[おんをきせる, onwokiseru] (exp,v1) to make one feel grateful [Add to Longdo]
を売る[おんをうる, onwouru] (exp,v5r) to demand gratitude; to do something for someone in order to create an obligation of gratitude from that person [Add to Longdo]
を忘れる[おんをわすれる, onwowasureru] (exp,v1) to be ungrateful [Add to Longdo]
[おんあい;おんない, on'ai ; onnai] (n) kindness and affection; love [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I feel indebted to you for your help during my illness.あなたには病気の時助けてもらった義がある。
Australians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.オーストラリア人は全体として政治システムが安定していることによる恵に満足している。
You bit the hand that fed you.お前はを仇で返したな。
Almost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.クラスのほとんど全員が謝会を開くことに賛成した。
The community will benefit from the new industry.この地方は新しい産業の恵を被ることになるだろう。
The doctor has saved my life.その医者は私の命の人だ。
You bit the hand that fed you.をあだで返すな。
It is beneath my dignity to ask a favor.恵を請うのは私の威厳に関わる。
My argument is indebted in a number of places to the aesthetic theories of Adorno, Horkheimer and others.議論の多くの個所で、アドルノ、ホルクハイマーらの美学論に恵を受けている。
I would like to repay your kindness in the near future.近い内にあなたの親切に返しをしたい。
Nowadays we are apt to forget the benefits of nature.近頃私たちは自然の恵を忘れがちです。
I feel indebted to you for your help during my illness.君には病気の時助けてもらった義がある。 [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おん, on] FREUNDLICHKEIT, GUETE, GNADE, DANKBARKEIT [Add to Longdo]
[おんじん, onjin] Goenner, Patron [Add to Longdo]
[おんけい, onkei] Gnade, Wohltat, Gunst [Add to Longdo]
知らず[おんしらず, onshirazu] Undankbarkeit, undankbarer_Mensch [Add to Longdo]
[おんきゅう, onkyuu] Pension [Add to Longdo]
[おんし, onshi] kaiserliches_Geschenk [Add to Longdo]
[おんしょう, onshou] Belohnung [Add to Longdo]
[おんしゃ, onsha] Amnestie, Begnadigung [Add to Longdo]
返し[おんがえし, ongaeshi] Dankbarkeitsbezeigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top