ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恨-, *恨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[恨, hèn, ㄏㄣˋ] to dislike, to hate, to resent
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1295

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hèn, ㄏㄣˋ, ] to hate, #2,447 [Add to Longdo]
[chóu hèn, ㄔㄡˊ ㄏㄣˋ, ] hatred; enmity; hostility, #10,431 [Add to Longdo]
不得[hèn bu dé, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, ] wishing one could do sth; to hate to be unable; itching to do sth; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly, #12,009 [Add to Longdo]
[yuàn hèn, ㄩㄢˋ ㄏㄣˋ, ] to hate; hate; grudge, #16,447 [Add to Longdo]
[tòng hèn, ㄊㄨㄥˋ ㄏㄣˋ, ] abhor, #16,462 [Add to Longdo]
[huǐ hèn, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄣˋ, ] remorse; repentance, #20,686 [Add to Longdo]
[kě hèn, ㄎㄜˇ ㄏㄣˋ, ] hateful, #21,049 [Add to Longdo]
[zēng hèn, ㄗㄥ ㄏㄣˋ, ] detest; hatred, #22,899 [Add to Longdo]
[fèn hèn, ㄈㄣˋ ㄏㄣˋ, / ] to hate; hatred; to resent; embittered, #31,014 [Add to Longdo]
相见[xiāng jiàn hèn wǎn, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄢˋ ㄏㄣˋ ㄨㄢˇ, / ] to regret not having met earlier (成语 saw); It is nice to meet you finally.; It feels like we have known each other all along., #42,731 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
み(P);憾み;怨み[うらみ, urami] (n) (1) resentment; grudge; malice; bitterness; (2) (esp. 憾み) matter for regret; regret; (P) [Add to Longdo]
みがましい[うらみがましい, uramigamashii] (adj-i) reproachful; resentful; spiteful [Add to Longdo]
みっこなし;みっこ無し[うらみっこなし, uramikkonashi] (exp) with no hard feelings [Add to Longdo]
みっこのないように[うらみっこのないように, uramikkononaiyouni] (adv) making it even; for fair play [Add to Longdo]
みつらみ;み辛み[うらみつらみ, uramitsurami] (n) pent-up resentment; grudges and hard feelings [Add to Longdo]
みを晴らす[うらみをはらす, uramiwoharasu] (exp,v5s) to avenge oneself [Add to Longdo]
みを買う;怨みを買う[うらみをかう, uramiwokau] (exp,v5u) to incur someone's enmity [Add to Longdo]
み言;怨み言;怨言[うらみごと;えんげん(怨言), uramigoto ; engen ( en gen )] (n) grudge; complaint; reproach [Add to Longdo]
み骨髄に徹する[うらみこつずいにてっする, uramikotsuzuinitessuru] (exp,vs-s) to have a deep grudge; to bear deep resentment towards someone [Add to Longdo]
む(P);怨む;憾む[うらむ, uramu] (v5m,vt) (1) to resent; to curse; to feel bitter; to blame; to bear a grudge; (2) (esp. 憾む) to regret; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There is much hatred in this room, and little kindness.この部屋には遺がたくさんありますが、好意はほとんどありません。
Lisa bears a grudge against Stan.リサはスタンにみがある。
I bear no grudge against you.君にはなんのみもない。 [M]
The resentment runs deep.みは深いですよ。
There is one thing I look back on with regret.私が悔の情をもって回顧することが一つある。
I don't know why, but he seems to have it in for me.彼はなんとなく僕にみをもっているようだ。 [M]
He has a grudge against you.彼は君をんでいるよ。 [M]
He bore a grudge against me.彼は私にみを抱いた。
He has his knife in her.彼は彼女をんでいる。
He revenged his father's death.彼は父の死のみを晴らした。
Although I don't think Sara is the sort of girl to bear grudges.セーラはむような女の子ではないだろうが。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うらむ, uramu] uebelnehmen, aergerlich_sein, beschuldigen, vorwerfen [Add to Longdo]
めしい[うらめしい, urameshii] grollend, vorwurfsvoll, -bitter, hasserfuellt, bedauerlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top