ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

怪癖

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -怪癖-, *怪癖*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪癖[guài pǐ, ㄍㄨㄞˋ ㄆㄧˇ, ] eccentricity, #36,333 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mine?[CN] 我的怪癖 The Great Train Robbery (1978)
Habits or quirks?[CN] 习惯还是怪癖 Love on the Run (1979)
Iron the quirks out of my nervous system.[CN] 满足我神经系统的怪癖 The Laughing Woman (1969)
Certain peculiarities appeal to you, and you need women to submit to them.[CN] 你有太多的怪癖 又要你的女人服从你 Frenzy (1972)
Maybe it's a mannerism. I don't threaten friends.[CN] 也许是种怪癖吧 我不会威胁朋友的 Sweet Smell of Success (1957)
- Every man has his eccentricities.[CN] 每个男人都会有些怪癖 我猜是吧 The Great Train Robbery (1978)
What are your eccentricities, dear Edward?[CN] 那你的怪癖是什么? The Great Train Robbery (1978)
Nadia Gladdia Poppenescu, a little kinky but nice.[CN] 纳迪娅·格拉迪亚·波旁尼斯库 有点怪癖 但人很好 The Cheap Detective (1978)
He was a strange one.[CN] 他是个怪癖的人 Lust for Life (1956)
But when he's had his way...[CN] 老是这样子, 怪癖一堆. Darling (1965)
It's betterfor an actor to be strange[CN] 演员,怪癖一点没什么不好 Diary of a Shinjuku Thief (1969)
Didn't your mother ever tell you, as far as servants are concerned, there is a vast difference between amiable eccentricity and downright rudeness?[CN] 难道你妈妈没告诉过你 作为一个佣人... 讨人喜欢的怪癖和彻头彻尾的粗暴 那是有很大区别的 Death on the Nile (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top