ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -怪-, *怪*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[怪, guài, ㄍㄨㄞˋ] unusual, strange, peculiar
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  圣 (shèng ㄕㄥˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 775

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guài, ㄍㄨㄞˋ, ] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather, #1,978 [Add to Longdo]
[qí guài, ㄑㄧˊ ㄍㄨㄞˋ, ] strange; odd, #2,740 [Add to Longdo]
[nán guài, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄞˋ, / ] (it's) no wonder (that...); (it's) not surprising (that), #6,165 [Add to Longdo]
[guài wu, ㄍㄨㄞˋ ˙, ] monster; freak; eccentric person, #7,342 [Add to Longdo]
不得[guài bu de, ㄍㄨㄞˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, ] lit. you can't blame it!; no wonder!; so that's why!, #9,199 [Add to Longdo]
[gǔ guài, ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, ] eccentric; grotesque; oddly; queer, #11,914 [Add to Longdo]
[guài yì, ㄍㄨㄞˋ ㄧˋ, / ] weird, #12,328 [Add to Longdo]
[guài shòu, ㄍㄨㄞˋ ㄕㄡˋ, / ] rare animal; mythical animal, #13,541 [Add to Longdo]
[yāo guài, ㄧㄠ ㄍㄨㄞˋ, ] monster; devil, #16,506 [Add to Longdo]
[zé guài, ㄗㄜˊ ㄍㄨㄞˋ, / ] to blame; to rebuke, #17,153 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n) mystery; wonder [Add to Longdo]
しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
しい手付きで[あやしいてつきで, ayashiitetsukide] (exp) clumsily; with clumsy hands [Add to Longdo]
しからん[けしからん, keshikaran] (exp) outrageous; rude; inexcusable [Add to Longdo]
しげ[あやしげ, ayashige] (adj-na,n) questionable; doubtful; suspicious [Add to Longdo]
しむ[あやしむ, ayashimu] (v5m,vt) to suspect; (P) [Add to Longdo]
[かいい, kaii] (adj-na,n) strangeness [Add to Longdo]
[かいう, kaiu] (n) rainfall of a strange, dark color (colour); whirlwinds accompanied by rain which also drops strange objects such as fish [Add to Longdo]
[かいか, kaika] (n) fire of mysterious or suspicious origin [Add to Longdo]
[けが, kega] (n,vs) injury (to animate object); hurt; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I smell a rat", I said to him.しい」と彼は言った。
"Will he succeed?" "I fear not."「彼は成功するだろうか」「どうもしい」
A monster lay on a rock near the top of the mountain.1頭の物が山の頂上の近くの岩に横になっていた。
They are too close.あの二人はどうもしい。
In an experiment I got hurt, and the injury was pretty serious.ある実験で我をして、かなりの重傷だった。
Chris injured his leg playing tennis and feels sharp pain.クリスはテニスをしていて足に我をし、ひどく痛がっています。
This terrible monster was the Sphinx.この恐ろしい物はスフィンクスであった。
Computer users have so many buzzwords, it's a wonder if anyone else can understand them.コンピューターを使う人は多くの流行語を用いるが、他の人が理解できるかどうかはしいものだ。
That person has had an odd grin on his face for a while. What do you suppose is behind it?さっきからあの人一人でにやにやして。しい。
Jim slipped on the icy road and got hurt.ジムは凍った道で滑って我をした。
The boxing match was completely one-sided, one pug was so badly mauled that his manager had to throw in the sponge.そのボクシング試合は完全に一方的だった。一方のボクサーはひどく打たれて我したので、そのマネージャーは敗北を認めなければならなかった。
The strange-looking woman was thought to be a witch.そのしい女性は、魔女と考えられた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For all these other monsters, I saw about seven monsters out there.[JA] ライバルは7人の物だ CounterPunch (2017)
Who'd have thought a weaselly fucker with terrible BO like you could charm the life savings out of anyone?[JA] 臭くてしいお前が 人から蓄えを引き出すとはな Salesmen Are Like Vampires (2017)
Apparently, one of Daenerys's dragons was wounded by spears in the fighting pits of Meereen.[JA] どうやらデネリスのドラゴンの一つは― ミアリーンの闘技場の戦いにて 槍で我を負った Stormborn (2017)
The strangest part is, I don't love him.[CN] 最奇的是我不爱他 The Decline of the American Empire (1986)
How does it feel to be married to a monster, huh?[JA] どのように感じるのですか? 物と結婚したのですか? 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
That'll look pretty damned peculiar.[CN] 这他妈看起来真是太奇 The Making of Fanny and Alexander (1984)
Strange that she barely mentions women in her book.[CN] 在她书中几乎不提女人真是奇 The Decline of the American Empire (1986)
It's better to blame it on mirrors, machines and projections.[CN] 最好是把它罪到镜子 机器和投影上 The Making of Fanny and Alexander (1984)
And if they can be wounded, they can be killed.[JA] そして 我を負うのであれば― 殺せるということです Stormborn (2017)
My heart is beating so fast[CN] 不得我心跳得这么厉害 Peking Opera Blues (1986)
Look, I have to pop out for a bit. You two lazy pricks can haul this fucking monstrosity up into Walshy's...[JA] 出かけるから この物を運んでおけ The Secret of Sales (2017)
He, my familiar father, a monster.[JA] 親愛なる父であり 物でもある  ()

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[あやしい, ayashii] zweifelhaft, fragwuerdig, bedenklich,, verdaechtig, unzuverlaessig, unsicher,, unglaubwuerdig, seltsam, sonderbar,, mysterioes, befremdlich, schlecht [Add to Longdo]
しむ[あやしむ, ayashimu] zweifeln, bezweifeln,, verdaechtigen, misstrauen, staunen, fuer_seltsam_halten [Add to Longdo]
[かいぶつ, kaibutsu] Ungeheuer, Monstrum, raetselhafter_Mensch [Add to Longdo]
[かいじゅう, kaijuu] Monstrum, Ungeheuer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top