ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -急-, *急*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[急, jí, ㄐㄧˊ] anxious, worried; hasty, quick; pressing, urgent
Radical: , Decomposition:   刍 [chú, ㄔㄨˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 657

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, ] hurried; worried, #1,767 [Add to Longdo]
[jǐn jí, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ, / ] urgent, #2,803 [Add to Longdo]
[jí xìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, ] acute, #4,539 [Add to Longdo]
[yìng jí, ㄧㄥˋ ㄐㄧˊ, / ] respond to an emergency, #4,904 [Add to Longdo]
[zháo jí, ㄓㄠˊ ㄐㄧˊ, / ] worry; feel anxious, #5,791 [Add to Longdo]
[jí máng, ㄐㄧˊ ㄇㄤˊ, ] hastily, #6,872 [Add to Longdo]
[jí xū, ㄐㄧˊ ㄒㄩ, ] to urgently need; urgent need, #7,443 [Add to Longdo]
[jí jiù, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ, ] first aid; emergency treatment, #8,146 [Add to Longdo]
[jí jù, ㄐㄧˊ ㄐㄩˋ, / ] rapid; sudden, #9,252 [Add to Longdo]
[jí yú, ㄐㄧˊ ㄩˊ, / ] anxious; impatient, #9,716 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きゅうよう, kyuuyou] (n) งานเร่งด่วน
[きゅうこう, kyuukou] (n) รถด่วน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
がば回れ[いそがばまわれ, isogabamaware] (slang) ช้าๆำได้พร้าเล่มงาม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[いそぐ, isogu] TH: รีบ  EN: to hurry

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破) (in gagaku or noh) end of a song; (P) [Add to Longdo]
いては事を仕損じる[せいてはことをしそんじる, seitehakotowoshisonjiru] (exp) (id) (See いては事を仕損ずる・せいてはことをしそんずる) Haste makes waste [Add to Longdo]
いては事を仕損ずる[せいてはことをしそんずる, seitehakotowoshisonzuru] (exp) (id) Haste makes waste [Add to Longdo]
いで[いそいで, isoide] (exp) hurriedly; (P) [Add to Longdo]
かす[せかす, sekasu] (v5s) to hurry; to urge on; (P) [Add to Longdo]
かせる[せかせる, sekaseru] (v1,vt) to hurry up [Add to Longdo]
がす[いそがす, isogasu] (v5s,vt) to hurry up; to press on; to hasten [Add to Longdo]
がせる[いそがせる, isogaseru] (v1) to hasten (the work); to urge (a person) on [Add to Longdo]
がば回れ;がば廻れ[いそがばまわれ, isogabamaware] (exp) (ant [Add to Longdo]
きたてられる[せきたてられる, sekitaterareru] (v1) to be hurried; to be hastened; to be hard pressed [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Don't hurry," he added.ぐな」と彼は言いたした。
More haste, less speed is a paradox.げばぐほど遅くなる」は逆説である。
The year 1980 saw the fastest economic growth in that country.1980年にはその国は最も速な経済成長をとげた。
In the 19th century, the number of immigrants swelled rapidly.19世紀には移民の数が激に増大した。
We'll release the final agenda on Monday morning of January 20, so please reply quickly.1月20日(月曜日)の午前中に最終の議事事項を出しますので、早にお返事を下さい。
Industrial production in July rose sharply.7月の工業生産は増した。
Take the express on track 9.9番線の行に乗りなさい。
Oh, take your time. I'm in no hurry.ああ、ゆっくりやって下さい。ぎませんから。
I have urgent business with you.あなたに用がある。
There is an urgent message for you.あなたに緊の伝言が入っています。
I'll send you your clothes and some other things next month by Express Delivery.あなたの衣類などは来月、宅便で送ります。
You don't need to go in such a hurry.あなたはそんなにいで行く必要はない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
成長[きゅうせいちょう, kyuuseichou] rapid growth [Add to Longdo]
速充電[きゅうそくじゅうでん, kyuusokujuuden] fast charge [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] dringend, eilig, ploetzlich [Add to Longdo]
[いそぐ, isogu] -eilen [Add to Longdo]
な坂[きゅうなさか, kyuunasaka] steiler_Hang, steiler_Huegel [Add to Longdo]
[きゅうへん, kyuuhen] ploetzliche_Aenderung [Add to Longdo]
[きゅうせい, kyuusei] akut [Add to Longdo]
[きゅうかん, kyuukan] ploetzlich_Erkrankter [Add to Longdo]
[きゅうよう, kyuuyou] dringendes_Geschaeft [Add to Longdo]
[きゅうびょう, kyuubyou] ploetzliche_Erkrankung [Add to Longdo]
[きゅうこう, kyuukou] Eilzug [Add to Longdo]
[きゅうせい, kyuusei] ploetzlicher_Tod [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top