ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -念-, *念*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[念, niàn, ㄋㄧㄢˋ] to think of, to recall; to study
Radical: , Decomposition:   今 [jīn, ㄐㄧㄣ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] To keep the present 今 in mind 心, Rank: 477

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niàn, ㄋㄧㄢˋ, ] to read aloud; twenty (banker's anti-fraud numeral corresponding to 廿), #2,814 [Add to Longdo]
[gài niàn, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] concept; idea, #1,825 [Add to Longdo]
[guān niàn, ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] notion; thought, #1,951 [Add to Longdo]
[lǐ niàn, ㄌㄧˇ ㄋㄧㄢˋ, ] idea; concept; philosophy; theory, #2,332 [Add to Longdo]
[jì niàn, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ, / ] to commemorate; to remember, #2,802 [Add to Longdo]
怀[huái niàn, ㄏㄨㄞˊ ㄋㄧㄢˋ, 怀 / ] to cherish the memory of; to think of; reminisce, #3,788 [Add to Longdo]
[xiǎng niàn, ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˋ, ] miss; remember with longing; long to see again, #4,393 [Add to Longdo]
[sī niàn, ㄙ ㄋㄧㄢˋ, ] think of; long for; miss, #5,430 [Add to Longdo]
[xìn niàn, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄧㄢˋ, ] faith; belief; conviction, #6,246 [Add to Longdo]
[niàn tou, ㄋㄧㄢˋ ㄊㄡ˙, / ] thought; idea; intention, #6,703 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ねん, nen] (n) (1) (esp. 〜の) sense; idea; thought; feeling; (2) desire; concern; (3) (esp. に〜、の/が〜) attention; care; (P) [Add to Longdo]
々;[ねんねん, nennen] (n) continually thinking about something [Add to Longdo]
じる[ねんじる, nenjiru] (v1,vt) to have in mind; to be anxious about; to pray silently [Add to Longdo]
ずる[ねんずる, nenzuru] (vz,vt) to pray silently; to have in mind; to be anxious about [Add to Longdo]
にはを入れよ[ねんにはねんをいれよ, nennihanenwoireyo] (exp) (id) Make assurance double sure [Add to Longdo]
のため;の為[ねんのため, nennotame] (adv) (just) making sure; just to be sure [Add to Longdo]
の入れ方[ねんのいれかた, nennoirekata] (n) caution [Add to Longdo]
を押す[ねんをおす, nenwoosu] (exp,v5s) to make sure of; to call attention to; to emphasize; to emphasise [Add to Longdo]
を入れる[ねんをいれる, nenwoireru] (exp,v1) to pay attention to [Add to Longdo]
押し[ねんおし, nen'oshi] (n,vs) reminder [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm sorry.ですが。
"Six pence per second" Bob reminds her.「1秒6ペンスだからね」とボブがを押す。
We will begin by considering the concept of "quota".「割り当て」という概を考察することから始めよう。
"Is the essay ready?" "No, I'm sorry. I haven't finished writing it yet."「論文できましたか」「いや、残ですが、まだ書き終えていません」
Celebrate the twelfth anniversary.12周年記を祝う。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記碑は広島平和公園に建てられた。
A toast to your 20th Anniversary!20周年記に乾杯。
July 4th is a red-letter day in America.7月4日はアメリカでは記すべき日だ。
Watch out for him. That guy can really hold a grudge.あいつは執深いから気をつけた方がいいよ。
It is a pity that you can't join us.あなたがいっしょに来られないと残です。
It is a pity that you can not come.あなたがおいでにならないのは残です。
What a pity it is that you can't come!あなたがおいでになれないとは、まことに残です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ねん, nen] GEDANKE, IDEE, WUNSCH, AUFMERKSAMKEIT, VORSICHT [Add to Longdo]
[ねんぶつ, nenbutsu] buddhistisches_Gebet [Add to Longdo]
入り[ねんいり, nen'iri] sorgfaeltig, vorsichtig, gruendlich [Add to Longdo]
[ねんがん, nengan] innigster_Wunsch, Herzenswunsch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top