ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -忙-, *忙*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[máng, ㄇㄤˊ, ] (adj) ยุ่ง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[忙, máng, ㄇㄤˊ] busy, hurried, pressed for time
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  亡 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A heart 忄 faced with death 亡; 亡 also provides the pronunciation, Rank: 827

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[máng, ㄇㄤˊ, ] busy, #1,307 [Add to Longdo]
[bāng máng, ㄅㄤ ㄇㄤˊ, / ] to help; to lend a hand; to do a favor; to do a good turn, #3,142 [Add to Longdo]
[máng lù, ㄇㄤˊ ㄌㄨˋ, ] busy; bustling, #5,228 [Add to Longdo]
[lián máng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄤˊ, / ] promptly; at once, #6,075 [Add to Longdo]
[jí máng, ㄐㄧˊ ㄇㄤˊ, ] hastily, #6,872 [Add to Longdo]
[fán máng, ㄈㄢˊ ㄇㄤˊ, ] busy; bustling, #10,215 [Add to Longdo]
[cōng máng, ㄘㄨㄥ ㄇㄤˊ, ] hasty; hurried, #12,776 [Add to Longdo]
[máng yú, ㄇㄤˊ ㄩˊ, / ] busy with, #13,449 [Add to Longdo]
[gǎn máng, ㄍㄢˇ ㄇㄤˊ, / ] hurry; hasten; make haste, #15,829 [Add to Longdo]
[huāng máng, ㄏㄨㄤ ㄇㄤˊ, ] in a great rush; in a flurry, #18,142 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しい[いそがしい, isogashii] (adj) ยุ่ง, งานยุ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
しい(P);がしい(io)[いそがしい(P);せわしい(忙しい), isogashii (P); sewashii ( isogashi i )] (adj-i) busy; hectic; occupied; engaged; (P) [Add to Longdo]
しげ[せわしげ, sewashige] (adj-na) looking busy; appearing busy; looking restless [Add to Longdo]
しない[せわしない, sewashinai] (adj-i) restless; fidgety; in a hurry [Add to Longdo]
を厭わず[ぼうをいとわず, bouwoitowazu] (exp) despite one's busyness [Add to Longdo]
[ぼうさつ, bousatsu] (n,vs) worked to death [Add to Longdo]
殺される[ぼうさつされる, bousatsusareru] (v1) to be worked to death; to be very busily occupied [Add to Longdo]
[ぼうちゅう, bouchuu] (n) (in the midst of) busyness [Add to Longdo]
中閑有り[ぼうちゅうかんあり, bouchuukan'ari] (n) find odd moments of leisure in one's busy life [Add to Longdo]
中有閑[ぼうちゅうゆうかん, bouchuuyuukan] (n) having free time to spare in the midst of busyness; leisure in the intervals of one's work [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I am busy now.私は今しい。
"Is Ken busy?" "Yes, he is."「ケンはしいですか」「はい」
"Could you do this instead of me?" "Sorry, I'm too busy."「私の変わりにこれをしていただけませんか」「私は大変にしいものですから」
"I am too busy to climb," said the boy.「私はしくて登っていられないね」と男の子は言いました。
For one thing, I'm busy; for another, I'm not interested.1つには私はしいし、もう1つには興味もない。
For one thing, I am busy; for another, I have no money.1つにはしいし、また1つには金もないのだ。
He is busy loafing on the job.あいつはのらりくらりの仕事におしい事だ。
If you are tied up now, I'll call you back later on.あなたが今しければ、後で掛け直しますよ。
I know how busy you must be, but I need your answer to my last mail before I can proceed with the project. Can you take a moment and write me back?あなたがしいことはわかっていますが、プロジェクトを進めるために、私の最新のメールに対するあなたの返事が必要なのです。返事を書いていただけませんか。
I know that you are busy.あなたがしい事は分かっている。
You think I have nothing to do; but on the contrary, I am very busy.あなたは、私はすることが何もないと思っているが、それどころかたいへんしいのです。
How long have you been busy?あなたはいつからしくしていますか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[いそがしい, isogashii] beschaeftigt [Add to Longdo]
殺される[ぼうさつされる, bousatsusareru] sehr_beschaeftigt_sein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top