ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -志-, *志*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[志, zhì, ㄓˋ] determination, will; mark, sign; to record, to write
Radical: Decomposition: 士 (shì ㄕˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] The mind 心 of a scholar 士; 士 also provides the pronunciation,  Rank: 542

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ, ] comrade; homosexual (Taiwan), #976 [Add to Longdo]
[zá zhì, ㄗㄚˊ ㄓˋ, / ] magazine, #2,042 [Add to Longdo]
[biāo zhì, ㄅㄧㄠ ㄓˋ, / ] sign; mark; symbol; symbolize; to indicate; to mark, #2,182 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] aspiration; ambition; the will, #3,730 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] sign; mark; to record; write a footnote, #3,730 [Add to Longdo]
愿者[zhì yuàn zhě, ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] volunteer, #4,798 [Add to Longdo]
[zhì yuàn, ㄓˋ ㄩㄢˋ, / ] aspiration; wish; ideal; volunteer, #5,186 [Add to Longdo]
[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, ] will; willpower; determination, #5,555 [Add to Longdo]
[dòu zhì, ㄉㄡˋ ㄓˋ, / ] will to fight, #11,593 [Add to Longdo]
[rì zhì, ㄖˋ ㄓˋ, / ] journal; log (computing), #13,614 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しこう, shikou] ตั้งใจ เจตนา จงใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[こころざす, kokorozasu] Thai: วางแผน English: to plan
[こころざす, kokorozasu] Thai: ตั้งใจ English: to intend
[こころざす, kokorozasu] Thai: ปรารถนา English: to aspire to

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こころざし, kokorozashi] (n) will; intention; motive; (P) [Add to Longdo]
[こころざす, kokorozasu] (v5s,vi) to plan; to intend; to aspire to; to set aims (sights on); (P) [Add to Longdo]
[しがく, shigaku] (n) age 15 [Add to Longdo]
[しがん, shigan] (n,vs,adj-no) aspiration; volunteering; desire; application; (P) [Add to Longdo]
願者[しがんしゃ, shigansha] (n) (See 出願者,応募者) applicant; candidate [Add to Longdo]
願書[しがんしょ, shigansho] (n) (See 応募用紙) application (form) [Add to Longdo]
願兵[しがんへい, shiganhei] (n) volunteer soldier [Add to Longdo]
[しき, shiki] (n) determination; esprit de corps [Add to Longdo]
[しこう, shikou] (n,vs) (See 指向) intention; aim; (P) [Add to Longdo]
向性[しこうせい, shikousei] (n) (See 指向性) intentionality [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"One aspect of language is an intent to communicate," he says.「言葉の一面は、伝達しようとする意である」と彼は言う。
These were twice as many university applicants in 1992 as in 1982.1992年には、大学願者の数は1982年の2倍となった。
That university was my first choice.あの大学は私の第1望だった。
What is more, he has a strong will.おまけに彼は意が強い。
The coffee shop is haunted by aspiring artists.このコーヒー店には芸術家をすものが足しげく通う。
This ability to communicate helps us a lot.この意を伝えることができる能力は私たちにとても役立っている。
Everything depends upon your decision.すべては君の意ひとつだ。 [M]
He made it clear that he intended to do so.そうする意のあることを明らかにした。
The strength of the firm is attributed to its future-oriented strategy.その会社の強さは未来向の戦略によって生みだされている。
The institution advertised on TV for volunteers.その協会は有を求める広告をテレビに出した。
The applicant impressed the examiner favorably.その望者は試験官に好ましい印象を与えた。
The old man lost his will to live.その老人は生きる意をなくした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cigars, cigarettes, chewing gum, candy, magazines.[CN] 朋友们 卖雪茄 烟 口香糖 糖果 杂 It Happened One Night (1934)
I serve my queen because I want to serve my queen.[JA] 私は自分の意でお使えしています The Spoils of War (2017)
He was a mechanic... and a wannabe stunt driver.[JA] スタント望で The Other Side (2017)
But her love for Kinya had made her strong, giving her the strength to withstand any hardship.[CN] 然而对欣弥的一爱情 却如烈火在胸中燃烧不息 使她变得意坚韧忍受着所有困苦 Taki no shiraito (1933)
She didn't want this.[JA] 願してない Hostiles and Calamities (2017)
Comrade.[CN] 同 Police Academy: Mission to Moscow (1994)
Like-minded how?[JA] 同とは? Rock in the Road (2017)
I will carry out her intentions.[JA] 僕は彼女の意を継いでいきます Reason (2017)
Comrades![CN] 同 The Postman (Il Postino) (1994)
He had entirely subjugated to his mill a somnambulist named Cesare, whom he did compel to carry out his nefarious schemes.[CN] 梦游者完全屈从于他的意,还被迫执行他的离奇的计划 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
I was little, slim, but hard as a diamond.[CN] 我, 嬌小, 苗條, 但是我的意像鑽石一樣堅硬. Grand Hotel (1932)
Comrade Lenin is expecting you.[CN] 列宁同在等您过去 Baltic Deputy (1937)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こころざし, kokorozashi] Wille, Absicht, Zweck [Add to Longdo]
[こころざす, kokorozasu] wollen, beabsichtigen, bezwecken [Add to Longdo]
[しこう, shikou] Absicht, Intention, Gesinnung [Add to Longdo]
[しぼう, shibou] Wunsch [Add to Longdo]
賀高原[しがこうげん, shigakougen] bekanntes_Ski-und_Wandergebiet [Add to Longdo]
[しがん, shigan] Meldung, Bewerbung, Wunsch [Add to Longdo]
願兵[しがんへい, shiganhei] Freiwilliger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top