ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -忍-, *忍*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[忍, rěn, ㄖㄣˇ] to endure, to bear, to suffer, to tolerate
Radical: , Decomposition:   刃 [rèn, ㄖㄣˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A knife 刃 piercing the heart 心; 刃 also provides the pronunciation, Rank: 1127

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rěn, ㄖㄣˇ, ] to beat; to endure; to tolerate, #3,090 [Add to Longdo]
不住[rěn bu zhù, ㄖㄣˇ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, ] cannot help; unable to bear, #3,617 [Add to Longdo]
[rěn shòu, ㄖㄣˇ ㄕㄡˋ, ] bear; endure, #6,909 [Add to Longdo]
[cán rěn, ㄘㄢˊ ㄖㄣˇ, / ] bloody; merciless, #7,423 [Add to Longdo]
[róng rěn, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄣˇ, ] to put up with; to tolerate, #9,136 [Add to Longdo]
[rěn nài, ㄖㄣˇ ㄋㄞˋ, ] to show restraint; to repress (anger etc); to exercise patience, #10,314 [Add to Longdo]
[rěn xīn, ㄖㄣˇ ㄒㄧㄣ, ] to have the heart to do sth; to steel oneself to a task, #11,955 [Add to Longdo]
[bù rěn, ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ, ] cannot bear to, #14,112 [Add to Longdo]
无可[rěn wú kě rěn, ㄖㄣˇ ㄨˊ ㄎㄜˇ ㄖㄣˇ, / ] more than one can bear; at the end of one's patience; that's the last straw, #21,399 [Add to Longdo]
惨不[cǎn bù rěn dǔ, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ, / ] spectacle too horrible to endure (成语 saw); tragic sight; appalling scenes of devastation, #21,722 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[にんじゃ, ninja] (n) นักฆ่าญี่ปุ่นสมัยโบราณ เชี่ยวชาญการใช้อาวุธ ยาพิษ และ คาถามนต์ดำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しのび, shinobi] (name) นินจา
[にんじゅつ, ninjutsu] (n) วิชานินจา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にん, nin] (n) (arch) endurance; forbearance; patience; self-restraint [Add to Longdo]
;荵[しのぶ, shinobu] (n) (1) (uk) Davallia mariesii (species of fern); (2) (See 軒) Lepisorus thunbergiana (species of fern); (3) (See 襲の色目) color of clothing layers under one's overcoat (light green on blue); (4) (abbr) (See 髷) ancient women's hairstyle; (5) (abbr) (See 摺) clothing patterned using the fern Davallia mariesii [Add to Longdo]
の一字[にんのいちじ, ninnoichiji] (exp) (id) Patience is the only way [Add to Longdo]
ばせる[しのばせる, shinobaseru] (v1,vt) to conceal; to hide [Add to Longdo]
[しのび, shinobi] (n) (1) stealth; (2) (abbr) (See び歩き) travelling incognito (traveling); (3) (abbr) (See びの術) ninjutsu; (4) (abbr) (See びの者) ninja; (5) sneak theft; sneak thief; (6) (See びない) tolerance [Add to Longdo]
びない[しのびない, shinobinai] (exp,adj-i) (See ぶ) cannot bring oneself (to do, etc.) [Add to Longdo]
びの者[しのびのもの, shinobinomono] (n) (See 者) ninja [Add to Longdo]
びの術[しのびのじゅつ, shinobinojutsu] (n) (obsc) (See 術) art of stealth (i.e. ninjutsu) [Add to Longdo]
びやか[しのびやか, shinobiyaka] (adj-na,n) stealthy; secret [Add to Longdo]
び逢い;び会い;会(io)[しのびあい, shinobiai] (n) (See 密会) clandestine meeting; rendezvous; tryst; secret meeting (e.g. for lovers) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."「成功に必要なのは何よりもまず耐だ」と先生は言った。
You should school yourself to be patient.あなたは耐力を身につけるべきだ。
His patience was worn out by all these troubles and anxieties.あれやこれや苦労や心配して、彼の耐力は尽きてしまった。
What know you of patience?あんたは耐というものを知っているのか。
Sleep stole over us.いつしか睡魔がび寄った。
Not just for the sake of the ecology, a natural living environment is necessary.エコロジーのために堪えぶのではなく、自然と調和した住環境の快適性が必要である。
Wolves stalked the flock.オオカミが羊の群れにび寄った。
Once upon a time there lived a cruel king.かつて残な王様がいた。
I steal into the house.こっそり家にび込む。
In such cases, adults should not scold them instantly, but be patient with them, considering their mental growth.このような場合、大人はすぐにしかるのではなく、子供たちの精神的成長を見守りながら、耐強く待つべきである。
Translating this material calls for a lot of patience.この資料を翻訳するにはたいへんな耐を必要とする。
This kind of work requires a lot of patience.この手の仕事にはかなりの耐力が必要だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ばせる[しのばせる, shinobaseru] verstecken [Add to Longdo]
び足[しのびあし, shinobiashi] verstohlene_Schritte [Add to Longdo]
[しのぶ, shinobu] erdulden, aushalten, sich_verstecken, meiden, vermeiden [Add to Longdo]
[にんじゃ, ninja] als_Spion_taetiger_Samurai (Ninja) [Add to Longdo]
[にんたい, nintai] Geduld, Ausdauer [Add to Longdo]
[にんく, ninku] das_Erleiden, das_Erdulden, das_Ertragen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top