ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -必-, *必*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[必, bì, ㄅㄧˋ] surely, certainly; must; will
Radical: , Decomposition:   心 [xīn, ㄒㄧㄣ]  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: -, Rank: 248

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, ] certainly; must; will; necessarily, #1,845 [Add to Longdo]
[bì xū, ㄅㄧˋ ㄒㄩ, / ] to have to; must, #270 [Add to Longdo]
[bì yào, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, ] necessary; essential; indispensable; required, #1,537 [Add to Longdo]
[bì rán, ㄅㄧˋ ㄖㄢˊ, ] inevitable; certain; necessity, #2,190 [Add to Longdo]
[bù bì, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ, ] need not; does not have to, #2,880 [Add to Longdo]
[bì jiāng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄤ, / ] inevitably, #5,188 [Add to Longdo]
[wèi bì, ㄨㄟˋ ㄅㄧˋ, ] not necessarily; maybe not, #5,354 [Add to Longdo]
[hé bì, ㄏㄜˊ ㄅㄧˋ, ] there is no need; why should, #5,524 [Add to Longdo]
[bì bèi, ㄅㄧˋ ㄅㄟˋ, / ] essential, #7,168 [Add to Longdo]
[bì dìng, ㄅㄧˋ ㄉㄧㄥˋ, ] be bound to; be sure to, #7,372 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひつよう, hitsuyou] (n, adj) ความจำเป็น,สิ่งที่ต้องการ, Syn. 必要性, Ant. 不要
[ひっす, hissu] (adj) จำเป็น, ขาดไม่ได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
殺技[ひっさつぎ, hissatsugi] (n) ท่าไม้ตาย
ずしも[かならずしも , kanarazushimo] เสียทีเดียว, ซะทีเดียว (ใช้ในรูปปฏิเสธ)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ひつよう, hitsuyou] TH: ความจำเป็น  EN: necessity (an)
[ひつよう, hitsuyou] TH: จำเป็น  EN: need

Japanese-English: EDICT Dictionary
す構成要素[ひっすこうせいようそ, hissukouseiyouso] (n) {comp} mandatory (M) component [Add to Longdo]
す信号[ひっすしんごう, hissushingou] (n) {comp} mandatory [Add to Longdo]
す属性[ひっすぞくせい, hissuzokusei] (n) {comp} mandatory attribute; required attribute [Add to Longdo]
[かならず, kanarazu] (adv) always; without exception; necessarily; certainly; without fail; positively; invariably; (P) [Add to Longdo]
ずしも[かならずしも, kanarazushimo] (adv) (not) always; (not) necessarily; (not) all; (not) entirely; (P) [Add to Longdo]
ずや[かならずや, kanarazuya] (adv) certainly; surely; definitely [Add to Longdo]
[ひっけい, hikkei] (n) (1) handbook; manual; vade mecum; (2) (something) essential to keep on you; (P) [Add to Longdo]
[ひっけん, hikken] (n) worth seeing; a must-see [Add to Longdo]
見の物[ひっけんのもの, hikkennomono] (n) a must; something that deserves attention [Add to Longdo]
[ひっさつ, hissatsu] (n) certain kill [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.「ロミオとジュリエット」を見るとず涙ぐむ。
The teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."「成功に要なのは何よりもまず忍耐だ」と先生は言った。
This is what he said: "I shall return by all means."ず戻ってくるからな」というのが、彼の言った言葉です。
During my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.10代の初めの頃、私は両親とずしも最善の関係にあったわけではなかった。
I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.1週間以内に要な100万ドルのお金を手に入れようと、私はその場ですぐに決めた。
Be sure to take medicine three times a day.1日3回ず薬を服用する。
You need great endurance to run ten thousand meters.1万メートルを走るには大いに耐久力を要とする。
You need not write more than 400 words.400語以上書く要はない。
Don't fail to come here by five.5時までにはずきてください。
Be sure to come here by five.5時までにはずここに来るように。
Don't fail to be here at 7 o'clock sharp.7時にきっかりにずここにきなさい。
ALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.ALSは、体を動かすのに要な神経と筋肉を徐々に破壊してしまう。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
す構成要素[ひっすこうせいようそ, hissukouseiyouso] mandatory (M) component [Add to Longdo]
す信号[ひっすしんごう, hissushingou] mandatory [Add to Longdo]
す属性[ひっすぞくせい, hissuzokusei] mandatory attribute, required attribute [Add to Longdo]
要語[ひつようご, hitsuyougo] key word [Add to Longdo]
要条件[ひつようじょうけん, hitsuyoujouken] necessary conditions, requirements [Add to Longdo]
要十分条件[ひつようじゅうぶんじょうけん, hitsuyoujuubunjouken] necessary and sufficent condtion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かならず, kanarazu] gewiss, sicher, ohne_Zweifel [Add to Longdo]
修科目[ひっしゅうかもく, hisshuukamoku] Pflichtfach [Add to Longdo]
[ひっしょう, hisshou] der_sichere_Sieg [Add to Longdo]
[ひっけい, hikkei] Handbuch, Vademekum, unentbehrlich [Add to Longdo]
[ひっし, hisshi] der_sichere_Tod, Verzweiflung [Add to Longdo]
[ひつぜん, hitsuzen] Unvermeidlichkeit, Notwendigkeit [Add to Longdo]
[ひっし, hisshi] notwendig, unvermeidlich [Add to Longdo]
[ひつよう, hitsuyou] notwendig, erforderlich [Add to Longdo]
[ひつどく, hitsudoku] notwendige_Lektuere, Pflichtlektuere [Add to Longdo]
需品[ひつじゅひん, hitsujuhin] notwendige_Artikel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top