ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

微笑

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -微笑-, *微笑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微笑[wēi xiào, ㄨㄟ ㄒㄧㄠˋ, ] smile, #2,050 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
微笑[ほほえむ, hohoemu] TH: ยิ้ม  EN: to smile

Japanese-English: EDICT Dictionary
微笑[びしょう, bishou] (n,vs) smile; (P) [Add to Longdo]
微笑の浮かんだ唇[ほほえみのうかんだくちびる, hohoeminoukandakuchibiru] (n) lips with a flickering smile [Add to Longdo]
微笑ましい[ほほえましい, hohoemashii] (adj-i) pleasant; charming [Add to Longdo]
微笑み;頬笑み;ほほ笑み[ほほえみ;ほおえみ(微笑み;頬笑み), hohoemi ; hooemi ( hohoemi ; hohoemi )] (n) smile [Add to Longdo]
微笑みかける;微笑み掛ける[ほほえみかける, hohoemikakeru] (v1,vi) to smile (at someone) [Add to Longdo]
微笑み返す;ほほえみ返す[ほほえみかえす, hohoemikaesu] (v5s) to smile back (at a person); to answer someone's smile [Add to Longdo]
微笑む(P);頬笑む;ほほ笑む[ほほえむ, hohoemu] (v5m,vi) to smile; (P) [Add to Longdo]
微笑を浮かべて[びしょうをうかべて, bishouwoukabete] (exp) with a smile [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Good morning", said Tom with a smile.「おはよう」とトムは微笑みながら言った。
The two ladies smiled at each other.2人の女性はお互い微笑みあった。
That child captivates everyone with his sunny smile.あの子供は明るい微笑でみんなをひきつける。
That was his nearest approach to a smile.あれが彼としては精一杯の微笑だった。
Amy smiled to see me.エイミーは私を見て微笑んだ。
But the farmer smiled at him.しかし、農園主は彼に微笑みかけました。
Judy smiled at me.ジュディーさんは私に微笑んだ。
Judy smiled at me.ジュディは私に向かって微笑んだ。
The two young girls smiled happily.その2人の若い女の子は幸せそうに微笑んだ。
She smiling now, and she was singing very quietly.その時、彼女は微笑みながら、たいへん静かに歌っていました。
The little girl never smiles at anyone other than Emily.その小さい女の子はエミリー以外の人には誰にも微笑みかけない。
The girl smiled at me.その少女は私に微笑みかけた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
微笑[びしょう, bishou] das_Laecheln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top