ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -微-, *微*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[微, wēi, ㄨㄟ] small, tiny, trifling; micro-
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    山 [shān, ㄕㄢ]  兀 [, ㄨˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: -, Rank: 653

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēi, ㄨㄟ, ] micro; tiny; miniature; Taiwan pr. wei2, #272 [Add to Longdo]
[wēi xiào, ㄨㄟ ㄒㄧㄠˋ, ] smile, #2,050 [Add to Longdo]
[Wēi ruǎn, ㄨㄟ ㄖㄨㄢˇ, / ] Microsoft corporation, #3,766 [Add to Longdo]
[wēi wēi, ㄨㄟ ㄨㄟ, ] slight; faint; humble, #4,083 [Add to Longdo]
[shāo wēi, ㄕㄠ ㄨㄟ, ] a little bit, #6,101 [Add to Longdo]
[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, / ] breeze; light wind, #6,548 [Add to Longdo]
[wēi bó, ㄨㄟ ㄅㄛˊ, ] scanty; meager, #6,554 [Add to Longdo]
[qīng wēi, ㄑㄧㄥ ㄨㄟ, / ] slight; light; trivial; to a small extent, #7,771 [Add to Longdo]
生物[wēi shēng wù, ㄨㄟ ㄕㄥ ㄨˋ, ] microorganism, #10,350 [Add to Longdo]
[wēi xiǎo, ㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ, ] small; little, #10,417 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[びしょう, bishou] เล็กมาก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
笑む[ほほえむ, hohoemu] TH: ยิ้ม  EN: to smile

Japanese-English: EDICT Dictionary
[び, bi] (n,adj-na) (1) minuteness; (2) one millionth [Add to Longdo]
か(P);幽か[かすか, kasuka] (adj-na) faint; dim; weak; indistinct; hazy; poor; wretched; (P) [Add to Longdo]
かな笑み[かすかなえみ, kasukanaemi] (n) faint smile [Add to Longdo]
かに見える[かすかにみえる, kasukanimieru] (v1) to be seen dimly [Add to Longdo]
に入り細を穿つ;に入り細をうがつ[びにいりさいをうがつ, biniirisaiwougatsu] (exp,v5t) to go into the minutest details [Add to Longdo]
[びい, bii] (n) (hum) small token (of gratitude); my (humble) feelings [Add to Longdo]
[びう, biu] (n) light rain; a drizzle [Add to Longdo]
[びおん, bion] (n,adj-no) lukewarmness; tepidity [Add to Longdo]
化石[びかせき, bikaseki] (n) microfossil [Add to Longdo]
[びぎん, bigin] (n,vs) reciting poetry or singing in a soft voice [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Good morning", said Tom with a smile.「おはよう」とトムは笑みながら言った。
"Do you mind my borrowing your microscope?" "No, not at all."「顕鏡をお借りしてもよろしいですか」「どうぞどうぞ」
The two ladies smiled at each other.2人の女性はお互い笑みあった。
That child captivates everyone with his sunny smile.あの子供は明るい笑でみんなをひきつける。
That was his nearest approach to a smile.あれが彼としては精一杯の笑だった。
Amy smiled to see me.エイミーは私を見て笑んだ。
I'll pay you back with my calculus notes.お返しに積分のノートを貸してあげるわ。 [F]
Oil on canvas can never paint a petal so delicate.キャンバスのオイルはとても細な花びらを描けない。
This microscope magnifies objects by 100 times.この顕鏡は物を100倍に拡大する。
But the farmer smiled at him.しかし、農園主は彼に笑みかけました。
Judy smiled at me.ジュディーさんは私に笑んだ。
Judy smiled at me.ジュディは私に向かって笑んだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分方程式[びぶんほうていしき, bibunhouteishiki] differential equation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[び, bi] WINZIG, GERINGFUEGIG, LEICHT [Add to Longdo]
[びみょう, bimyou] -fein, -zart [Add to Longdo]
[びねつ, binetsu] leichtes_Fieber [Add to Longdo]
生物[びせいぶつ, biseibutsu] Mikrobe [Add to Longdo]
[びしょう, bishou] das_Laecheln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top