ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -循-, *循*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[循, xún, ㄒㄩㄣˊ] to obey, to follow, to comply with
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  盾 [dùn, ㄉㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 1744

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xún, ㄒㄩㄣˊ, ] to follow; to adhere to; to abide by, #10,661 [Add to Longdo]
[xún huán, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] circle; loop; cycle; circulate, #2,952 [Add to Longdo]
[zūn xún, ㄗㄨㄣ ㄒㄩㄣˊ, ] to follow; to abide by; to comply with; compliance, #6,060 [Add to Longdo]
恶性[è xìng xún huán, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] vicious circle, #19,335 [Add to Longdo]
序渐进[xún xù jiàn jìn, ㄒㄩㄣˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] in sequence, step by step (成语 saw); to make steady progress incrementally, #20,110 [Add to Longdo]
环赛[xún huán sài, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄙㄞˋ, / ] round-robin tournament, #44,353 [Add to Longdo]
规蹈矩[xún guī dǎo jǔ, ㄒㄩㄣˊ ㄍㄨㄟ ㄉㄠˇ ㄐㄩˇ, / ] to follow the rules, #44,688 [Add to Longdo]
守旧[yīn xún shǒu jiù, ㄧㄣ ㄒㄩㄣˊ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ, / ] (成语 saw) to continue in the same old rut; diehard conservative attitudes, #53,525 [Add to Longdo]
[yīn xún, ㄧㄣ ㄒㄩㄣˊ, ] to continue the same old routine; to carry on just as before; to procrastinate, #59,588 [Add to Longdo]
[yī xún, ㄧ ㄒㄩㄣˊ, ] to follow; to comply, #72,600 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
環器[じゅんかんき, junkanki] (n) ระบบหมุนเวียนเลือด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゅんかん, junkan] (n,vs,adj-no) circulation; rotation; cycle; (P) [Add to Longdo]
環けた上げ[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] (n) {comp} end-around carry [Add to Longdo]
環けた送り[じゅんかんけたおくり, junkanketaokuri] (n) {comp} end-around shift; cyclic shift [Add to Longdo]
環バス[じゅんかんバス, junkan basu] (n) bus on a circular route; bus following a circular route [Add to Longdo]
環器[じゅんかんき, junkanki] (n) circulatory organ; (P) [Add to Longdo]
環器科[じゅんかんきか, junkankika] (n) cardiology [Add to Longdo]
環型社会[じゅんかんがたしゃかい, junkangatashakai] (n) (material) recycling society; recycling-oriented society [Add to Longdo]
環型社会形成推進基本法[じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう, junkangatashakaikeiseisuishinkihonhou] (n) Act for Establishing a Recycling-Oriented Society [Add to Longdo]
環系[じゅんかんけい, junkankei] (n) circulatory system (blood, lymph, etc.) [Add to Longdo]
環系統[じゅんかんけいとう, junkankeitou] (n) circulatory system (blood, lymph, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A tight belt will interfere with circulation of the blood.きついバンドは血液の環を妨げる。
The cycle of the season.季節の環。
A business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.景気環とは好況時と不況時が交互に繰り返し起こることである。
The economy is at peak of a business cycle at present.経済は今景気環の頂点にある。
The cycle of blood.血液の環。
Blood circulates through the body.血液は体内を環する。
The current imbalance between supply and demand is considered to reflect structural changes on the demand side, rather than being a cyclical phenomenon.現在の需給のアンバランスは環的な現象というより、需要側の構造的変化を反映するものと考えられている。
It is difficult to break the vicious circle of wages and prices.賃金と物価の悪環を断ち切ることは困難だ。
Moderate exercise stimulates the circulation of blood.適度な運動は血液の環を活発にする。
Moderate exercise invigorates the blood circulation.適度の運動は血液の環を活発にする。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[じゅんかん, junkan] circular (a-no) [Add to Longdo]
環けた上げ[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] end-around carry [Add to Longdo]
環けた送り[じゅんかんけたおくり, junkanketaokuri] end-around shift, cyclic shift [Add to Longdo]
環借り[じゅんかんかり, junkankari] end-around borrow [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じゅん, jun] SICH_IM_KREIS_BEWEGEN, FOLGEN [Add to Longdo]
[じゅんかん, junkan] Kreislauf, Zirkulation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top