ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -復-, *復*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[復, fù, ㄈㄨˋ] again, repeatedly; copy, duplicate; to restore, to return
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  复 [, ㄈㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Older form of 复; see that character for the etymology

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, / ] to go and return; to return; to resume; to return to a normal or original state; to repeat; again; to recover; to restore; to turn over; to reply; to answer; to reply to a letter; to retaliate; to carry out, #2,449 [Add to Longdo]
回复[huí fù, ㄏㄨㄟˊ ㄈㄨˋ, / ] "Re:"; in reply to (email); return (to some condition), #566 [Add to Longdo]
恢复[huī fù, ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ, / ] to reinstate; to resume; to restore; to recover; to regain; to rehabilate, #1,141 [Add to Longdo]
反复[fǎn fù, ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ, / ] repeatedly; over and over, #2,889 [Add to Longdo]
修复[xiū fù, ㄒㄧㄡ ㄈㄨˋ, / ] restoration, #4,497 [Add to Longdo]
复习[fù xí, ㄈㄨˋ ㄒㄧˊ, / ] to revise; to review, #5,321 [Add to Longdo]
康复[kāng fù, ㄎㄤ ㄈㄨˋ, / ] to recuperate; to recover (health); to convalesce, #5,479 [Add to Longdo]
答复[dá fù, ㄉㄚˊ ㄈㄨˋ, / ] to answer; to reply; Reply to: (in email header), #6,580 [Add to Longdo]
复发[fù fā, ㄈㄨˋ ㄈㄚ, / ] to recur (of a disease); to reappear; to relapse (into a former bad state), #6,892 [Add to Longdo]
报复[bào fù, ㄅㄠˋ ㄈㄨˋ, / ] make reprisals; retaliate; revenge; retaliation, #7,194 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふくしゅう, fukushuu] (n) การทบทวน
[ふっこう, fukkou] (vt) ฟื้นฟู
[ふくろ, fukuro] (n) เที่ยวกลับ, ขากลับ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふくす, fukusu] (v5s) (See する) to return to normal; to recover; to restore [Add to Longdo]
する[ふくする, fukusuru] (vs-s) to return to normal; to recover; to restore [Add to Longdo]
[ふくい, fukui] (n,vs) restoration; reinstatement [Add to Longdo]
[ふくいん, fukuin] (n,vs) demobilization; demobilisation; repatriation; (P) [Add to Longdo]
[ふくえん, fukuen] (n,vs) emersion (after an eclipse); egress [Add to Longdo]
[ふくえん, fukuen] (n,vs) reconciliation (with one's spouse, adopted child, etc.) [Add to Longdo]
[ふっかい, fukkai] (n) carriage return; return (LF+CR) [Add to Longdo]
[ふくがく, fukugaku] (n,vs) return to school [Add to Longdo]
[ふっかつ, fukkatsu] (n,vs,adj-no) (1) revival (e.g. musical); come-back; (2) restoration; rebirth; resurrection; (P) [Add to Longdo]
活祭[ふっかつさい, fukkatsusai] (n) Easter [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A passenger fainted, but the stewardess brought him around.1人の乗客が気を失ったが、スチュワーデスが彼の意識を回させた。
He will get better in two weeks.2週間ほどで彼は回するでしょう。
Fashions of thirty years ago have come back in style.30年前のファッションが活した。
For 381 days, the buses of Montgomery travelled back and forth on their routes, almost empty.381日間、モントゴメリーのバスは、ほとんど空っぽの状態で路線を往した。
He was eager to return to school in September.9月に学することを彼は切望した。
I'd like a round-trip ticket from A to B.A市からB市までのチケット往で1枚ください。
I am glad to hear that you have got well.あなたがすっかり回されたことを聞いて喜んでいます。
Now that you are well again, you can travel.あなたはもう健康が回したのだから旅行に行けます。
You are now on the way to recovery.あなたは今回しつつあります。
The U.S. economy shrugged off the '87 Crash.アメリカ経済は1987年の大暴落からいち早く回していますね。
A 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.ある19歳のカナダ人が先月、イギリス海峡をノンストップで往泳ぎ切って世界記録を破った。
He rose from the dead, so to speak.いわば彼は死から活したのだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ふっかい, fukkai] carriage return, return (LF+CR) [Add to Longdo]
[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR) [Add to Longdo]
帰アドレス[ふっきアドレス, fukki adoresu] return address [Add to Longdo]
帰コード[ふっきコード, fukki ko-do] return code [Add to Longdo]
帰文字[ふっきもじ, fukkimoji] carriage return [Add to Longdo]
旧手順[ふっきゅうてじゅん, fukkyuutejun] restoration procedure [Add to Longdo]
[ふくげん, fukugen] restoration (vs) (to original state) [Add to Longdo]
[ふくごう, fukugou] decipherment (vs), decoding [Add to Longdo]
号器[ふくごうき, fukugouki] decoder [Add to Longdo]
調[ふくちょう, fukuchou] demodulation (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふく, fuku] ZURUECKKEHREN, WIEDERHOLEN [Add to Longdo]
[ふっきゅう, fukkyuu] Wiederherstellung, Restauration [Add to Longdo]
[ふっかつ, fukkatsu] Auferstehung, Wiederaufleben [Add to Longdo]
[ふくしゅう, fukushuu] Wiederholung [Add to Longdo]
[ふっこう, fukkou] Wiederaufbau, Wiederaufleben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top