ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -得-, *得*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[得, dé, ㄉㄜˊ] to obtain, to get, to acquire; suitable, proper; ready
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    旦 [dàn, ㄉㄢˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 grabbing a shell 旦, Rank: 39

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dé, ㄉㄜˊ, ] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished, #68 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc, #68 [Add to Longdo]
[děi, ㄉㄟˇ, ] to have to; must; ought to; to need to, #68 [Add to Longdo]
[jué de, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙, / ] to think; to feel, #237 [Add to Longdo]
[dé dào, ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ, ] to get; to obtain; to receive, #301 [Add to Longdo]
[huò dé, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ, / ] to obtain; to receive; to get, #306 [Add to Longdo]
[qǔ dé, ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ, ] to acquire; to get; to obtain, #628 [Add to Longdo]
[zhí de, ㄓˊ ㄉㄜ˙, ] to be worth; to deserve, #1,082 [Add to Longdo]
[jì de, ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙, / ] to remember, #1,135 [Add to Longdo]
[biàn de, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙, / ] become; change into, #1,573 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
体の知れない[えたいのしれない, etainoshirenai] (adj) ยากจะอ่านออก, ยากจะมองออก, ยากจะเข้าใจ, ไม่รู้ลึกตื้นหนาบาง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とく, toku] (v2a-s,vt) (1) (See る・うる) to get; to acquire; to obtain; to procure; to earn; to win; to gain; to secure; to attain; (2) (as 〜することを, etc.) to be possible [Add to Longdo]
[とく, toku] (adj-na,n) (1) (also written as 徳) profit; advantage; benefit; gain; (2) {Buddh} rebirth in paradise, entering nirvana; (P) [Add to Longdo]
々(P);[とくとく, tokutoku] (adv-to,adj-t) triumphantly; proudly; (P) [Add to Longdo]
する[とくする, tokusuru] (vs-s) to make a profit; (P) [Add to Longdo]
たり[えたり, etari] (exp) (id) I've got it [Add to Longdo]
たりや応と[えたりやおうと, etariyaouto] (exp) (See たり賢しと) readily; very eagerly; without moment's hesitation [Add to Longdo]
たり顔;顔(io)[えたりがお, etarigao] (n) (arch) (See 意顔) triumphant look [Add to Longdo]
たり賢しと[えたりかしこしと, etarikashikoshito] (exp) readily; very eagerly; without moment's hesitation [Add to Longdo]
てして[えてして, eteshite] (exp) often (happens) [Add to Longdo]
ない[えない, enai] (suf,adj-i) (See る・える) (after the -masu stem of a verb) unable to...; cannot ... [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Well, OK," Willie finally agreed.「そっか」ウィリーはようやく納した。
"She said," "I owe it to him that I am popular."「私が人気をているのは彼のおかげなの」と彼女は言った。
If you won a million yen, what would you do?100万円獲したら、どうしますか。
Ten teams competed for the prize.10チームが賞をようと争った。
It's impossible to learn English in a month.1か月で英語を習することは不可能だ。
It was Janet that won first prize.1等賞をたのはジャネットだった。
Each of the three boys won a prize.3人の少年たちはめいめい賞をた。
Desktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.DTPで本を作れば、安いし早いし、まさに一挙両だ。
Akira is good at playing tennis.アキラはテニスをするのが意です。
Asian religions inspire him to create splendid sculptures.アジアの宗教から閃きをて、彼は複数の素晴らしい彫刻を生み出した。
English will take you a long time to master.あなたが英語を習するには長い時間がかかるだろう。
I received great benefit from your teaching.あなたが教えてくれたことからおおいにるところがあった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とく, toku] Gewinn, Nutzen [Add to Longdo]
[える, eru] gewinnen, erwerben [Add to Longdo]
[える, eru] gewinnen, erwerben [Add to Longdo]
[とくい, tokui] Glueck, Stolz, starke_Seite [Add to Longdo]
[とくてん, tokuten] Punktzahl, Punkte [Add to Longdo]
[とくひょう, tokuhyou] (gewonnene) Stimmenzahl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top