ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -後-, *後*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[後, hòu, ㄏㄡˋ] after; behind, rear; descendants
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    幺 [yāo, ㄧㄠ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] One step 彳 coming behind another 夂; 幺 provides the pronunciation, Rank: 2131

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hòu, ㄏㄡˋ, / ] back; behind; rear; afterwards; after; later, #42 [Add to Longdo]
最后[zuì hòu, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ, / ] final; last; finally; ultimate, #275 [Add to Longdo]
之后[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, / ] afterwards; following; later; after, #286 [Add to Longdo]
然后[rán hòu, ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ, / ] after; then (afterwards); after that; afterwards, #407 [Add to Longdo]
以后[yǐ hòu, ㄧˇ ㄏㄡˋ, / ] after; later; afterwards; following; later on; in the future, #423 [Add to Longdo]
后来[hòu lái, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ, / ] afterwards; later, #1,019 [Add to Longdo]
随后[suí hòu, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄡˋ, / ] soon after, #1,394 [Add to Longdo]
今后[jīn hòu, ㄐㄧㄣ ㄏㄡˋ, / ] hereafter; henceforth; in the future; from now on, #1,488 [Add to Longdo]
先后[xiān hòu, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ, / ] early or late; priority; in succession; one after another, #1,774 [Add to Longdo]
后面[hòu mian, ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢ˙, / ] rear; back; behind; later; afterwards, #1,901 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうはい, kouhai] (n, colloq) รุ่นน้อง, Syn. 年下, Ant. 先輩

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うしろ, ushiro] (adj) ข้างหลัง, ด้านหลัง
[うしろ, ushiro] (prep) ข้างหลัง, ด้านหลัง
ろ丈[うしろ, ushiro take] (n) ความยาวลำตัวด้านหลังที่ใช้ตัดเสื้อ
遺症[こういしょう, kouishou] (exp) ผลสืบเนื่อง, ผลที่ตามมา, อาการที่ตามมา(ของโรคภัยไข้เจ็บ)
方支援[こうほうしえん, kouhoushien] (n) ยุทธบริการ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
天的[こうてんてき, koutenteki] TH: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา  EN: a posteriori
[のちのち, nochinochi] TH: อนาคตข้างหน้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) (See ずさり) behind; rear; (2) (See その) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P) [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) later; afterwards; since; (2) future; (3) after one's death; (4) (arch) descendant; (P) [Add to Longdo]
;后(oK)[ご, go] (suf) (See 午) after [Add to Longdo]
々;[あとあと;のちのち, atoato ; nochinochi] (n-adv,n-t) distant future [Add to Longdo]
々に;[あとあとに, atoatoni] (adv) made later [Add to Longdo]
からから[あとからあとから, atokaraatokara] (exp) one after another; in rapid succession [Add to Longdo]
が無い;がない[あとがない, atoganai] (exp,adj-i) (id) There's no way out [Add to Longdo]
じん[こうじん;ごじん, koujin ; gojin] (n) metanephros (third stage of kidney development) [Add to Longdo]
ずさる;退る;じさる[あとずさる(後ずさる;後退る);あとじさる(後退る;後じさる), atozusaru ( nochi zusaru ; koutai ru ); atojisaru ( koutai ru ; nochi jisaru )] (v5r) to retreat; to back off; to draw back; to step back; to shrink away [Add to Longdo]
[あとで, atode] (adv) (uk) afterwards [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"When do you watch TV?" "I watch TV after dinner."「あなたはいつテレビを見ますか」「夕食です」
"Don't scare me", she screamed as he came up behind her.「びっくりさせないでよ」と彼女は彼が背に近づいた時言った。
"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.「わたしは森の中に入って、山に駆け上がったことを悔していない。」と弟は答えた。
This was he of whom I said, "He who comes after me has surpassed me because he was before me."「私のから来る方は私に優る方である。私より先におられたからである。」といったのはこの方の事です。
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年全体の出費を賄える。しかし今すぐ行動しないと一生悔することになろう」と言うよりも優れている。
"Will you study after dinner?" Yes, I will."「夕食勉強するつもりですか」「はい」
In ten years our town will change a lot.10年には私たちの町も大いに変わるだろう。
He saw his home-town again only after ten years.10年にようやく彼は、再び故郷の町を見た。
After ten minutes, they passed on to a new topic.10分に彼らは新しい話題に移った。
You'll be sorry!で吠え面かくなよ!
In 11 hours we will arrive in San Francisco around 7:30.11時間、7時30分頃サンフランシスコに到着いたします。
A few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.13歳の誕生日の2、3日に、トニーも学校を卒業しました。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
向き[うしろむき, ushiromuki] back facing [Add to Longdo]
向き推論[うしろむきすいろん, ushiromukisuiron] backward reasoning (AI) [Add to Longdo]
書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following [Add to Longdo]
退[こうたい, koutai] retreat (vs), backspace (BS) [Add to Longdo]
退ファイル回復[こうたいファイルかいふく, koutai fairu kaifuku] backward file recovery [Add to Longdo]
退回復[こうたいかいふく, koutaikaifuku] backward (file) recovery [Add to Longdo]
退文字[こうたいもじ, koutaimoji] backspace character (BS) [Add to Longdo]
[こうち, kouchi] back-end [Add to Longdo]
置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のち, nochi] nach, spaeter, hinter, zurueck [Add to Longdo]
[のち, nochi] danach, spaeter [Add to Longdo]
の祭り[あとのまつり, atonomatsuri] Zu_Spaet! [Add to Longdo]
れる[おくれる, okureru] zurueckbleiben, zurueck_sein [Add to Longdo]
[うしろ, ushiro] Rueckseite, hinten [Add to Longdo]
ろ姿[うしろすがた, ushirosugata] Gestalt_von_hinten_sehen [Add to Longdo]
ろ盾[うしろだて, ushirodate] Unterstuetzung, Beistand, Beschuetzer [Add to Longdo]
[こうにん, kounin] Nachfolger [Add to Longdo]
[こうれつ, kouretsu] hintere_Reihe, hinteres_Glied [Add to Longdo]
[こうし, koushi] -Erbe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top