ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -律-, *律*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[律, lǜ, ㄌㄩˋ] statute, principle, regulation
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  聿 [, ㄩˋ]
Etymology: [ideographic] To walk 彳 as required by law 聿, Rank: 526

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǜ, ㄌㄩˋ, ] law, #8,615 [Add to Longdo]
[fǎ lǜ, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ, ] law, #641 [Add to Longdo]
[lǜ shī, ㄌㄩˋ ㄕ, / ] lawyer, #1,999 [Add to Longdo]
[guī lǜ, ㄍㄨㄟ ㄌㄩˋ, / ] rule (e.g. of science); law of behavior; regular pattern; rhythm; discipline, #2,488 [Add to Longdo]
[jì lǜ, ㄐㄧˋ ㄌㄩˋ, / ] discipline, #5,528 [Add to Longdo]
[yī lǜ, ㄧ ㄌㄩˋ, ] same; uniformly; all; without exception, #6,158 [Add to Longdo]
[Fēi lǜ bīn, ㄈㄟ ㄌㄩˋ ㄅㄧㄣ, / ] the Philippines, #7,043 [Add to Longdo]
[xuán lǜ, ㄒㄩㄢˊ ㄌㄩˋ, ] melody; rhythm, #8,939 [Add to Longdo]
[zì lǜ, ㄗˋ ㄌㄩˋ, ] self-regulation, #9,662 [Add to Longdo]
[dìng lǜ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, ] established law, #10,387 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りつ, ritsu] (n) (1) law (esp. ancient East Asian criminal code); regulation; (2) {Buddh} vinaya (rules for the monastic community); (3) (abbr) (See 宗) Ritsu (school of Buddhism); (4) (abbr) (See 詩) lushi (style of Chinese poem); (5) (also りち) (musical) pitch; (6) (See 十二,呂) six odd-numbered notes of the ancient chromatic scale; (7) (abbr) (See 旋) Japanese seven-tone gagaku scale, similar to Dorian mode (corresponding to [Add to Longdo]
する[りっする, rissuru] (vs-s) (1) to judge (on the basis of); (2) to regulate; to decide [Add to Longdo]
音階[りつおんかい, ritsuonkai] (n) ritsu scale (anhemitonic pentatonic scale primarily used in gagaku [Add to Longdo]
[りっかん, rikkan] (n) (See 十二) ancient Chinese pitch pipe (12 pipes corresponding to the ancient Chinese chromatic scale) [Add to Longdo]
義;[りちぎ, richigi] (adj-na,n) honesty; faithfulness; conscientiousness; integrity [Add to Longdo]
義者;儀者[りちぎもの, richigimono] (n) honest or conscientious person [Add to Longdo]
[りつご, ritsugo] (n) well-shaped verse [Add to Longdo]
[りっし, risshi] (n) Buddhist priest [Add to Longdo]
[りっし, risshi] (n) ancient Chinese verse form [Add to Longdo]
[りっしゅう, risshuu] (n) Ritsu (school of Buddhism) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"The accused" is a legal term.「被告人」という言葉は法用語である。
Are you agreement with the new law?あなたはその新しい法に賛成ですか。
Those old laws were all done away with.あの古い法はみな廃止されてしまった。
Laws differ from state to state in the United States.アメリカでは州によって法が違う。
Laws to prevent computer crimes were enacted in the USA.アメリカにおいてコンピューター犯罪を防止する法が制定された。
When will the law go into force?いつその法は施行されますか。
After weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.こうしたことをじっくり考慮してから、推進者は法案という形で計画案を提出するが、議会での批判に対処するために、ルートの変更を余儀なくさせられるかもしれない。
Discipline is rather mild at this school.この学校は規がやや緩やかだ。
This group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.この団体は、旅行や健康管理といったことに関する情報を配布し、保険業や医療や住宅(供給)を規制する法の制定といった、この年齢層の人々に影響のある諸問題に関して投票権を行使するように会員に勧めている。
The law forbids the building of any skyscraper on this land.この土地に超高層ビルを建てることは法が禁じている。
The law prescribes certain penalties for this offence.この犯罪に対して法はある罰則が規定されている。
What these acts said was that it was illegal to pay someone in anything other than coin of the realm.この法が定めたのは、法貨以外での賃金支給は違法だということです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りつ, ritsu] GESETZ, VORSCHRIFT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top