ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -待-, *待*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[待, dài, ㄉㄞˋ] to entertain, to receive, to treat; to delay, to wait
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  寺 [, ㄙˋ]
Etymology: [ideographic] To welcome someone arriving 彳 at the royal court 寺, Rank: 673

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāi, ㄉㄞ, ] stay; delay, #1,864 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] to wait; to treat; to deal with; to need; going to (do sth); about to; intending to, #1,864 [Add to Longdo]
[qī dài, ㄑㄧ ㄉㄞˋ, ] to look forward to; to await; expectation, #1,059 [Add to Longdo]
[děng dài, ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ, ] wait for; await, #1,673 [Add to Longdo]
[duì dài, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄞˋ, / ] to treat; treatment, #3,097 [Add to Longdo]
[jiē dài, ㄐㄧㄝ ㄉㄞˋ, ] to receive (a visitor); to admit (allow sb to enter), #3,965 [Add to Longdo]
[dài yù, ㄉㄞˋ ㄩˋ, ] treatment; pay; wages; treatment; status; salary, #4,039 [Add to Longdo]
[kàn dài, ㄎㄢˋ ㄉㄞˋ, ] look upon; regard, #5,775 [Add to Longdo]
[yǒu dài, ㄧㄡˇ ㄉㄞˋ, ] not yet (done); pending, #5,973 [Add to Longdo]
[nu:è dài, nu:ㄜˋ ㄉㄞˋ, ] mistreatment, #11,402 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[まつ, matsu] TH: คอย

Japanese-English: EDICT Dictionary
たす[またす, matasu] (v5s) to keep (a person) waiting; (P) [Add to Longdo]
たせる[またせる, mataseru] (v1) (See つ) to keep (a person) waiting; (P) [Add to Longdo]
[まち, machi] (n,n-suf) waiting; waiting time; (P) [Add to Longdo]
ちかね;ち兼ね;兼ね;兼(io)[まちかね, machikane] (n) (See おちかね) long-waited-for [Add to Longdo]
ちくたびれる[まちくたびれる, machikutabireru] (v1) to get tired of waiting [Add to Longdo]
ちに[まちにまつ, machinimatsu] (exp,v5t) to wait for a long time; to wait and wait [Add to Longdo]
ちわびる;ち侘びる;ち詫びる;ち佗びる(iK)[まちわびる, machiwabiru] (v1,vt) to be tired of waiting; to wait impatiently [Add to Longdo]
ち遠しい(P);遠しい[まちどおしい, machidooshii] (adj-i) looking forward to; anxiously awaited; (P) [Add to Longdo]
ち駒[まちごま, machigoma] (n) anticipating the escape of the king and blocking him in advance with a knight (shogi) [Add to Longdo]
ち倦む[まちあぐむ, machiagumu] (v5m) to tire of waiting [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"May I speak to Mr Smith?" "Will you hold the line?"「スミスさんをお願いしたいのですが」「そのまま切らずにおちください」
"Waiting for Spring" is a novel by Soseki, isn't it?「春をちつつ」は漱石の小説だったね。
Ten years is a long time to wait.10年はつには長い時間だ。
I had not waited ten minutes before Mary.10分もたないうちに、メアリーが来ました。
I've been waiting for you for over an week.1週間以上もっていた。
I had hardly waited a minute when he came.1分つかたない内に彼が来た。
Please wait in front of Room 213.213号室の前でおちください。
I've been waiting for you since two o'clock.2時からずっと君をっている。 [M]
I was kept waiting for as long as two hours.2時間もたされた。
Two hours is too long to wait.2時間もてないよ。
Two gentlemen have been waiting to see you.2人の紳士があなたをち続けています。
Two years is a long time to wait.2年とは、つには長い時間だ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ち行列[まちぎょうれつ, machigyouretsu] queue, pushup list [Add to Longdo]
ち行列から外す[まちぎょうれつからはずす, machigyouretsukarahazusu] to dequeue [Add to Longdo]
ち行列に入れる[まちぎょうれつにいれる, machigyouretsuniireru] to enqueue [Add to Longdo]
ち行列方式[まちぎょうれつほうしき, machigyouretsuhoushiki] queue-driven (a-no) [Add to Longdo]
ち行列名[まちぎょうれつめい, machigyouretsumei] queue name [Add to Longdo]
ち行列理論[まちぎょうれつりろん, machigyouretsuriron] queueing theory [Add to Longdo]
ち時間[まちじかん, machijikan] latency, waiting time, standby time (cellular phones) [Add to Longdo]
[たいき, taiki] standby (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ちぼうけ[まちぼうけ, machibouke] vergebliches_Warten [Add to Longdo]
ち兼ねる[まちかねる, machikaneru] nicht_warten_koennen, nicht_erwarten_koennen [Add to Longdo]
ち合わせる[まちあわせる, machiawaseru] aufeinander_warten [Add to Longdo]
[まつ, matsu] warten, erwarten [Add to Longdo]
合室[まちあいしつ, machiaishitsu] Warteraum, Wartesaal [Add to Longdo]
[たいぐう, taiguu] Behandlung, Bedienung, -Lohn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top