ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -征-, *征*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[征, zhēng, ㄓㄥ] to summon, to recruit; levy, tax; journey; invasion
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] step,  Rank: 739

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, / ] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait, #2,005 [Add to Longdo]
[zhēng shōu, ㄓㄥ ㄕㄡ, ] to levy (a fine); to impose (a tariff), #4,461 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, ] journey; trip; expedition; to go on long campaign; to attack, #4,526 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] to request; to impose (taxes); to levy (troops); to draft (for military service); phenomenon; symptom; characteristic sign (used as proof); evidence, #4,526 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, / ] note in Chinese musical scale, #4,526 [Add to Longdo]
[zhēng jí, ㄓㄥ ㄐㄧˊ, / ] to collect; to recruit, #5,180 [Add to Longdo]
[xiàng zhēng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ, / ] emblem; symbol; token; badge; to symbolize; to signify; to stand for, #5,538 [Add to Longdo]
[zhēng qiú, ㄓㄥ ㄑㄧㄡˊ, / ] to solicit; to seek; to request (opinions, feedback etc); to petition, #6,038 [Add to Longdo]
[cháng zhēng, ㄔㄤˊ ㄓㄥ, / ] the Long March, #6,496 [Add to Longdo]
[zhēng fú, ㄓㄥ ㄈㄨˊ, ] conquer; subdue; vanquish, #7,569 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆく, yuku] (v5k) to conquer; to subjugate [Add to Longdo]
[せいい, seii] (n) warring against barbarians [Add to Longdo]
夷大将軍[せいいたいしょうぐん, seiitaishougun] (n) commander-in-chief of the expeditionary force against the barbarians; great, unifying leader [Add to Longdo]
[せいい, seii] (n) traveling clothes; travelling clothes; military uniform [Add to Longdo]
韓論[せいかんろん, seikanron] (n) policy of conquering Korea by military force [Add to Longdo]
[せいせん, seisen] (n,vs) military expedition [Add to Longdo]
[せいと, seito] (n) (military or pleasure) expedition [Add to Longdo]
途に上る[せいとにのぼる, seitoninoboru] (exp,v5r) to start on a journey; to go on a military expedition [Add to Longdo]
[せいとう, seitou] (n,vs) subjugation; conquest [Add to Longdo]
[せいばつ, seibatsu] (n,vs) conquest; subjugation; overcoming [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When the Incas were conquered by the Spanish about four hundred years ago, some of the Incas left Cuzco and went to Machu Picchu in the heart of Peru.インカ族が約四百年前にスペイン人に服されたとき、少数のインカ族がクスコを去ってペルーの中心部にあるマチュピチュに行った。
Thus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.このようにして、暴君はその王国の服に成功した。
This is what is called the Norman Conquest.これが、いわゆるノルマン服である。
We encountered a lot of difficulties on the expedition.その遠ではずいぶんつらい目に会った。
Who was the leader of the expedition?その遠のリーダーはだれでしたか。
Do you know who conquered Mt. Everest first?だれが最初にエベレスト山を服したか知っていますか。
The Normans' conquest of England had a great effect on the English language.ノルマン人が英国を服したことが英語に大きな影響を及ぼした。
The Normans conquered England in 1066.ノルマン人は1066年にイングランドを服した。
Years of resistance to misfortune ended when the settlers' village was overcome by the savages and their hopes and lives came to the bitter end.移住者の部落が野蛮人によって服され、移住者の希望も生活も土壇場にきた時、長い歳月をかけての不幸とのたたかいに終止符がうたれた。
The day will soon come when we will conquer space and travel to the moon.我々が宇宙を服し、月旅行をする日も遠くないでしょう。
We cannot subdue nature.我々は自然を服することなどできない。
We lost almost all our away games.私たちは遠試合でほとんど負けた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Conquering Westeros would be easy for you.[JA] ウェストロスを服するのは簡単です Stormborn (2017)
Red is an unconquerable colour.[CN] 红色是不可服的颜色 Baltic Deputy (1937)
And learned to conquer them.[JA] そして 彼らを服 することを学んだ The Legend of Tarzan (2016)
Our expedition takes us to a place...[JA] 私たちの遠は、場所に私たちを取ります... Kong: Skull Island (2017)
They represent illustrious houses of our most important domains.[CN] 她们象着我们 最重要的领域的杰出宅地 The Scarlet Empress (1934)
Those awful recruiting songs again.[CN] 现在正是兵的时候 Cavalcade (1933)
The tomb appears to have been built during the second Crusade... which means it's filled with the bodies of crusader knights who invaded Egypt... before returning to England.[JA] 墓は 2次十字軍遠中に 建てられたように見えますが エジプトに侵攻した十字軍騎士たちの 遺体に満ちているということで... 英国復帰前のことです The Mummy (2017)
Her Majesty also asked me to give you this token of her esteem.[CN] 尊贵的女王陛下还让 我送给您这个表示 她敬意的象物品 The Scarlet Empress (1934)
"To the people of this city we donate this monument; 'Peace and Prosperity'."[CN] 我们向本市的人民捐赠这座 象和平与繁荣的纪念碑 City Lights (1931)
To lead us on a ground expedition.[JA] グランド遠で私たちをリードします。 Kong: Skull Island (2017)
We can take the Seven Kingdoms without turning it into a slaughterhouse.[JA] 殺戮をしないでウェストロスを服する Stormborn (2017)
The Egyptian symbol of life. I meant it for your father.[CN] 埃及人生命的象 我本想送给你父亲的 The Mummy (1932)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せい, sei] UNTERWERFEN [Add to Longdo]
[せいばつ, seibatsu] Eroberung, Unterwerfung [Add to Longdo]
[せいふく, seifuku] Eroberung, Unterwerfung [Add to Longdo]
服者[せいふくしゃ, seifukusha] Eroberer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top