ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

影響力

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -影響力-, *影響力*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
影响力[yǐng xiǎng lì, ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] influence; impact, #3,524 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
影響力[えいきょうりょく, eikyouryoku] อิทธิพล

Japanese-English: EDICT Dictionary
影響力[えいきょうりょく, eikyouryoku] (n) influence; clout [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If the Americans had had less influence on affairs, war might well have been avoided.アメリカ人が事件に対して影響力をもっと持っていなかったならば、戦争はたぶん避けられたかも知れない。
Their effect becomes more important every day, but they are not creative and cannot exercise value judgements.その影響力は日毎にますます大きくなっているが、しかし創造性があるわけではなく、また、価値の判断もできない。
The teacher has a great influence on his pupils.その先生は生徒に対して大きな影響力を持っている。
Its potential influence cannot be overestimated.その潜在的な影響力はいくら評価してもし過ぎることはない。
The union has a dominant influence on the conservative party.その組合は保守党に対して支配的な影響力をもつ。
The union exerts a dominant influence on the conservative party.その労働組合は保守党に対して支配的な影響力を行使する。
His influence in the committee became weaker and weaker.委員会での彼の影響力は弱まっていった。
It has been demonstrated in various researches that the private sector has little influence over policy making.各種の調査では、民間セクターが政策決定にほとんど影響力をもたないことが示されている。
The media has a lot of influence on the outcome of an election.選挙の結果に及ぼすマスコミの影響力は大きい。
His ideas carry a lot of weight.彼の意見には強い影響力がある。
His ideas carry a lot of weight.彼の意見に発揚影響力がある。
His influence is still potent.彼の影響力は未だ衰えていない。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top