ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -影-, *影*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[yǐng r, ㄧㄥˇ ㄖ˙, ] (n) เงา

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[影, yǐng, ㄧㄥˇ] shadow; image, reflection; photograph
Radical: , Decomposition:   景 [jǐng, ㄐㄧㄥˇ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] sunlight, Rank: 390

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐng, ㄧㄥˇ, ] picture; image; reflection; shadow, #2,079 [Add to Longdo]
[yǐng xiǎng, ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ, / ] an influence; to influence; to affect (usually adversely); to disturb, #214 [Add to Longdo]
[diàn yǐng, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ, / ] movie; film, #636 [Add to Longdo]
[yǐng piàn, ㄧㄥˇ ㄆㄧㄢˋ, ] film; movie, #2,539 [Add to Longdo]
[shè yǐng, ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ, / ] to take a photograph, #2,542 [Add to Longdo]
响力[yǐng xiǎng lì, ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] influence; impact, #3,524 [Add to Longdo]
[yǐng shì, ㄧㄥˇ ㄕˋ, / ] movies and television, #5,115 [Add to Longdo]
[shēn yǐng, ㄕㄣ ㄧㄥˇ, ] silhouette; figure, #5,596 [Add to Longdo]
[yǐng xiàng, ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ, ] image, #5,608 [Add to Longdo]
[yǐng zi, ㄧㄥˇ ㄗ˙, ] shadow; reflection, #6,613 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
響力[えいきょうりょく, eikyouryoku] อิทธิพล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かげ, kage] (n) n. ร่ม,ที่ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม,โป๊ะโคม,ที่บังแดด,ที่กำบัง,กะบัง,บังตา,เงามืดในภาพ,เครื่องเตือนความจำ,ความคลุมเครือ,ผี,ปีศาจ,ลำดับแลเงา,จำนวนเล็กน้อย,การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา,ทำให้มืดมัว,ทำให้สลัว,บังเงา,บังร่ม,บังแดด,ระบายเงา,วาดเงามืด vi.

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
法師[かげぼうし, kageboushi] TH: หุ่นเงา  EN: shadow figure

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かげ, kage] (n) (1) shadow; silhouette; (2) reflection; image; (3) presence; sign; (4) light (stars, moon); (P) [Add to Longdo]
がさす;が差す;が射す[かげがさす, kagegasasu] (exp,v5s) (1) to cast a shadow; to appear; (2) to loom (of a threat, etc.); to manifest (of symptoms, etc.) [Add to Longdo]
が薄い[かげがうすい, kagegausui] (exp) (See の薄い) in the background; not standing out [Add to Longdo]
の内閣[かげのないかく, kagenonaikaku] (n) shadow cabinet; (P) [Add to Longdo]
の薄い[かげのうすい, kagenousui] (adj-i) (See が薄い) inconspicuous; unobtrusive; low profile [Add to Longdo]
も形も無い;も形もない[かげもかたちもない, kagemokatachimonai] (exp) disappear without a trace; nowhere to be seen [Add to Longdo]
を映す[かげをうつす, kagewoutsusu] (exp,v5s) to mirror the image (of) [Add to Longdo]
を潜める[かげをひそめる, kagewohisomeru] (exp,v1) to disappear; to vanish [Add to Longdo]
を投げる[かげをなげる, kagewonageru] (exp,v1) (1) to project a shadow; (adj-f) (2) shade-casting; shady; umbriferous [Add to Longdo]
を落とす[かげをおとす, kagewootosu] (exp,v5s) to cast a shadow (lit. or figurative) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Aspirin has no effect on the blood pressure.アスピリンは血圧に何ら響はない。
A form appeared from over there.あそこから人が見えた。
Your advice will have no effect on them.あなたのアドバイスは彼らに何の響も及ぼさなかった。
I daresay your advice will have its effect on them.あなたの忠告は彼らに響を及ぼすでしょう。
He is always in the background.あの人はが薄い。
If the Americans had had less influence on affairs, war might well have been avoided.アメリカ人が事件に対して響力をもっと持っていなかったならば、戦争はたぶん避けられたかも知れない。
Alcohol is beginning to tell on his speech.アルコールが彼の話し方に響しはじめている。
When a currency depreciates, that has an inflationary effect on the economy of the country of the currency.ある通貨の価値が下がると、その国の経済にインフレの響をもたらす。
Perhaps it is only in childhood that books have any deep influence on our lives.おそらく、書物がわれわれの人生に対して深い響を及ぼすのは子供時代だけであろう。
The destruction of the ozone layer affects the environment.オゾン層の破壊は環境に響を及ぼす。
Liquor will have an effect on a person.お酒を飲むと人に響が出るものだ。
A silhouette of a girl appeared on the curtain.カーテンに女の子のが映った。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
響円すい[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]
響円錐[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かげ, kage] Licht, Schatten, Silhouette, Gestalt, Spur [Add to Longdo]
[えいぞう, eizou] Schatten, Schattenbild, Silhouette [Add to Longdo]
法師[かげぼうし, kageboushi] Schatten_einer_Person [Add to Longdo]
[かげえ, kagee] Schattenbild, Silhouette [Add to Longdo]
[えいきょう, eikyou] Einfluss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top