ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -彩-, *彩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[彩, cǎi, ㄘㄞˇ] color, hue; prize; brilliant; variegated
Radical: , Decomposition:   采 [cǎi, ㄘㄞˇ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] hair, Rank: 1177

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎi, ㄘㄞˇ, ] (bright) color; variety; applause; applaud; (lottery) prize, #2,173 [Add to Longdo]
[jīng cǎi, ㄐㄧㄥ ㄘㄞˇ, ] brilliant; splendid, #1,457 [Add to Longdo]
[sè cǎi, ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ, ] tint; coloring; coloration; character, #2,462 [Add to Longdo]
[cǎi sè, ㄘㄞˇ ㄙㄜˋ, ] color; multi-colored, #5,311 [Add to Longdo]
[cǎi piào, ㄘㄞˇ ㄆㄧㄠˋ, ] the lottery; lottery ticket, #6,021 [Add to Longdo]
[cǎi diàn, ㄘㄞˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] color TV, #7,030 [Add to Longdo]
[cǎi hóng, ㄘㄞˇ ㄏㄨㄥˊ, ] rainbow, #8,800 [Add to Longdo]
[guāng cǎi, ㄍㄨㄤ ㄘㄞˇ, ] luster; splendor; radiance; brilliance, #9,954 [Add to Longdo]
丰富多[fēng fù duō cǎi, ㄈㄥ ㄈㄨˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, / ] richly colorful, #10,844 [Add to Longdo]
[cǎi pái, ㄘㄞˇ ㄆㄞˊ, ] dress rehearsal, #12,079 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[いろどる, irodoru] TH: แต่งแต้มสีสัน  EN: to colour
[いろどる, irodoru] TH: แต่งหน้า  EN: to make up

Japanese-English: EDICT Dictionary
なす;綾なす;操す[あやなす, ayanasu] (v5s,vt) (1) (なす, 綾なす only) to decorate with many bright colours (colors); to create a beautiful variegated pattern; (2) to manipulate skillfully [Add to Longdo]
り(P);色取り;色どり[いろどり, irodori] (n,vs) coloring; colouring; coloration; colouration; assortment; color scheme; colour scheme; makeup; (P) [Add to Longdo]
る(P);色取る[いろどる, irodoru] (v5r,vt) to colour; to color; to paint; to make up; (P) [Add to Longdo]
[さいうん, saiun] (n) glowing clouds [Add to Longdo]
[さいが, saiga] (n) colored picture; coloured picture; painting [Add to Longdo]
[さいかん, saikan] (n) artist's brush [Add to Longdo]
[さいしょく, saishoku] (n,vs) illumination (e.g. of a manuscript) [Add to Longdo]
飾写本[さいしょくしゃほん, saishokushahon] (n) illuminated manuscript [Add to Longdo]
[さいしき(P);さいしょく, saishiki (P); saishoku] (n,vs) colouring; coloring; colouration; coloration; painting; (P) [Add to Longdo]
色画[さいしきが;さいしょくが, saishikiga ; saishokuga] (n) colour picture or painting; color picture or painting [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This adds color to his speech.これが彼の話し方に生をそえている。
For this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.そのデザイン・ハウスにとって、コンピューター製造にさらに急進的な色を導入することは適切な戦略であった。
There was a great variety of dishes on the menu.メニューにはいろいろ多な料理があった。
An artist must have an eye for color.芸術家は色に対する目を持っていなければならない。
I am pleased with this vivid portrait in particular.私が特に気に入っているのは、この鮮やかな色の肖像画です。
I like the picture painted in water colors.私は水画が好きです。
Color is the most sacred element of all visible things.は目に映るあらゆる物のうちで最も神聖な要素である。
Some people are color blind; they cannot tell one color from another.色盲のために、色の区別ができない人もいる。
Everything starts wearing fresh colors.全てが鮮やかな色に包まれ。
Actors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.俳優、芸術家、音楽家、それに作家は、話し言葉、身振り、色、音などを含む色々な形を使うことが出来る。
He seems really depressed and lifeless. today. I wonder what took the wind out of his sails.彼、今日、精がないね。青菜に塩だね。
He cut a brilliant figure.彼は異を放っていた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いろどる, irodoru] faerben [Add to Longdo]
[さいしき, saishiki] Kolorit, Faerbung, Farbgebung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top