ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弱-, *弱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[弱, ruò, ㄖㄨㄛˋ] weak, fragile, delicate
Radical: , Decomposition:     弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]    弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] Two shoots 弓 dying to frost 冫, Rank: 1038

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, ] weak; feeble; young; inferior, #1,927 [Add to Longdo]
[cuì ruò, ㄘㄨㄟˋ ㄖㄨㄛˋ, ] weak; frail, #5,443 [Add to Longdo]
[jiǎn ruò, ㄐㄧㄢˇ ㄖㄨㄛˋ, / ] to weaken; to fall off, #7,449 [Add to Longdo]
[bó ruò, ㄅㄛˊ ㄖㄨㄛˋ, ] weak; frail, #8,336 [Add to Longdo]
[xuē ruò, ㄒㄩㄝ ㄖㄨㄛˋ, ] weaken, #9,522 [Add to Longdo]
[ruò diǎn, ㄖㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] weak point; failing, #9,821 [Add to Longdo]
[ruǎn ruò, ㄖㄨㄢˇ ㄖㄨㄛˋ, / ] weak; feeble; flabby, #11,679 [Add to Longdo]
[wēi ruò, ㄨㄟ ㄖㄨㄛˋ, ] weak; faint; feeble, #11,786 [Add to Longdo]
[xū ruò, ㄒㄩ ㄖㄨㄛˋ, / ] weak; in poor health, #12,885 [Add to Longdo]
[nuò ruò, ㄋㄨㄛˋ ㄖㄨㄛˋ, ] cowardly; weak, #15,012 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
巻き[よわまき, yowamaki] (n) สภาพที่ถูกปั่นกรอหลวม ไม่แน่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よわむし, yowamushi] (n) คนขี้ขลาด คนอ่อนแอ คนใจเสาะ
[よわむし, yowamushi] (n) คนขี้ขลาด คนอ่อนแอ คนใจเสาะ
[じゃく, jaku] (adj) น้อยกว่า, ต่ำกว่า
[よわい, yowai] อ่อนแอ, See also: A. 強い
[よわい, yowai] (adj) อ่อนแอ, See also: A. 強い

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゃく, jaku] (n,n-suf) (1) weakness; the weak; (n-suf) (2) (See 小・こ・2) little less than; fewer than; under; (P) [Add to Longdo]
々しい;しい[よわよわしい, yowayowashii] (adj-i) frail; slender; feminine [Add to Longdo]
[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P) [Add to Longdo]
い経済[よわいけいざい, yowaikeizai] (n) weak economy [Add to Longdo]
い者[よわいもの, yowaimono] (n) weak person; the weak [Add to Longdo]
い相互作用[よわいそうごさよう, yowaisougosayou] (n) weak interaction (physics) [Add to Longdo]
き者[よわきもの, yowakimono] (n) weak person; the weak [Add to Longdo]
き者よ汝の名は女也[よわきものよなんじのなはおんななり, yowakimonoyonanjinonahaonnanari] (exp) (id) Frailty, thy name is woman [Add to Longdo]
くする[よわくする, yowakusuru] (exp,vs-i) to turn down (heat, sound, etc.) [Add to Longdo]
[よわさ, yowasa] (n) weakness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"My teeth are too weak for apples," said the boy.「私のはとってもってりんごはかめません」と男の子は言いました。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海軍の船員は、そうすることがさの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.5年に及ぶつらかったガンの治療期間中、彼は何とか音をはかず毅然とした態度を崩さなかった。
ALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.ALSのために、彼の手や腕はペンを握ったりタイプを打ったりすることができないほどくなってしまっていた。
He is a slim child.あの子は々しくほっそりしている。
The storm abated.あらしの勢いがまった。
One day he helped a weak turtle.ある日、彼はいカメを助けた。
Emma has a very poor constitution.エマは虚体質だ。
This flashlight is getting dim.この懐中電灯は明かりがくなってきた。
This is her weak point.これが彼女の点です。
If Jane does not rest more, she may have a nervous breakdown.ジェーンはもっと休憩をとらないと、神経衰になるかもしれない。
You will recover from your weakness soon.じきにその衰は回復しますよ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よわい, yowai] schwach [Add to Longdo]
まる[よわまる, yowamaru] schwach_werden, schwaecher_werden [Add to Longdo]
める[よわめる, yowameru] schwaechen, abschwaechen [Add to Longdo]
[よわる, yowaru] schwach_werden, schwaecher_werden [Add to Longdo]
[じゃくたい, jakutai] schwach [Add to Longdo]
[じゃっかん, jakkan] 20_Jahre (alt), jugendliches_Alter [Add to Longdo]
[よわき, yowaki] Schwaeche, Schuechternheit, Baisse [Add to Longdo]
[じゃくてん, jakuten] Schwaeche, schwacher_Punkt [Add to Longdo]
[よわごし, yowagoshi] ohne_Rueckgrad, -feige [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top