ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

引申

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -引申-, *引申*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
引申[yǐn shēn, ㄧㄣˇ ㄕㄣ, ] extended meaning (of a word); to mean by extension, #30,978 [Add to Longdo]
引申[yǐn shēn yì, ㄧㄣˇ ㄕㄣ ㄧˋ, / ] extended meaning (of an expression); derived sense [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amidst a wave of modern UFO sightings, a new theory emerge.[CN] 现代UFO的不断显身引申出了一个荒唐的说法 Chariots, Gods and Beyond (2009)
Plus, she's the right price, and she's got bigger balls than anybody else in here.[CN] 再说,她的开价很公道 她的球也比在座各位的都要大 ("球"另有引申义,意为胆识) Milk (2008)
But when it comes down to it, that's exactly what this is.[CN] 引申开来的话,就是同样的道理 40 Days and 40 Nights (2002)
It says in the Bible you don't see the kid in its mother's milk, but chicken's don't give milk.[CN] 圣经里说小山羊不能 和它母亲的奶一起煮, (引申为肉不能和奶一起煮) 但鸡并不产奶啊. The Believer (2001)
Threatening quietly. Think of the echoes inherent in those four words.[CN] 无声的威胁,想想这几个字引申出来的意义 The General's Daughter (1999)
And ce Lily and I start fighting, the fight starts to mutate and multly.[CN] 我和Lily一旦吵起来 就会愈演愈烈 引申开去 Bagpipes (2009)
What aine thing at your own fais do-do.[CN] 你在你的舞会上竟然要支走你老公? (引申说笑: I Don't Wanna Know (2008)
correct usage and self expression and from that it would just be one step to the limitless realm of creativity.[CN] 词语的正确用法以及自我表达 由此引申出无限的想象力 Up the Down Staircase (1967)
That could go on forever.[CN] 然后可以一直引申下去. The Prince and Me (2004)
Come into contact with a section of split electrical cable and Bob - or in this case, Lenny - is no longer your uncle.[CN] 碰到了一段裂开的电缆 然后Bob 换句话说这案子里的Lenny 就不再一切如意了 (引申自短语Bob's your uncle 一切如意) Rocket (2013)
Dennis, you wanted to compare play's critique for capitalism to current globalisation issues.[CN] 丹尼斯,是你想将这出戏里 对资本主义的批判... 引申到现今的全球化上来 The Wave (2008)
Dick.[CN] 迪克(画外音: 人名,引申为"混蛋玩意"") The Underneath (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top