ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弓-, *弓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[弓, gōng, ㄍㄨㄥ] bow; curved, arched
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] A bow aimed to the left, Rank: 2229
[强, qiáng, ㄑㄧㄤˊ] strong, powerful, energetic
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  虽 [suī, ㄙㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bow, Rank: 292
[张, zhāng, ㄓㄤ] to display; to expand, to open; to stretch; a sheet of paper
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  长 [zhǎng, ㄓㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] bow, Rank: 318
[引, yǐn, ㄧㄣˇ] to pull, to stretch; to draw; to attract
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [ideographic] To pull back a bow's 弓 drawstring 丨, Rank: 479
[弹, dàn, ㄉㄢˋ] bullet, pellet, shell; elastic, springy
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] bow, Rank: 632
[弟, dì, ㄉㄧˋ] young brother, junior
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]    弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  ?
Etymology: -, Rank: 816
[弱, ruò, ㄖㄨㄛˋ] weak, fragile, delicate
Radical: , Decomposition:     弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]    弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] Two shoots 弓 dying to frost 冫, Rank: 1038
[弗, fú, ㄈㄨˊ] not, negative
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]    丨 [shù, ㄕㄨˋ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Two arrows 丨 pulled across a bow, Rank: 1257
[弯, wān, ㄨㄢ] bend, curve, turn
Radical: , Decomposition:   亦 [, ㄧˋ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] Like 亦 a bow 弓, Rank: 1662
[弥, mí, ㄇㄧˊ] complete, extensive, full; to fill
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  尔 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] bow, Rank: 1785

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] a bow (weapon); surname Gong, #8,341 [Add to Longdo]
[gōng jiàn, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ, ] bow and arrow, #18,211 [Add to Longdo]
[gōng xíng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, ] circular segment, #34,094 [Add to Longdo]
[gōng nǔ, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ, ] crossbow, #47,009 [Add to Longdo]
[dàn gōng, ㄉㄢˋ ㄍㄨㄥ, / ] catapult; sling, #48,393 [Add to Longdo]
[gōng xián, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˊ, ] bowstring, #54,447 [Add to Longdo]
之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, / ] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person, #54,658 [Add to Longdo]
[quán gōng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] cheek bone; (anat.) zygomatic arch, #101,682 [Add to Longdo]
[gōng shēn, ㄍㄨㄥ ㄕㄣ, ] to bend the body at the waist; to bow, #103,717 [Add to Longdo]
反张[jiǎo gōng fǎn zhāng, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄥ ㄈㄢˇ ㄓㄤ, / ] opitoshtonous (med.), muscular spasm of the body associated with tetanus and meningitis, #109,675 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) bow (and arrow); (2) unit of distance to an archery target (approx. six feet); (3) unit of distance for land surveying (approx. eight feet) [Add to Longdo]
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) (ゆ is usu. a prefix) bow (and arrow); (2) archery; (3) bow (for a violin, etc.); (P) [Add to Longdo]
;執[たらし, tarashi] (n) (arch) bow (and arrow; esp. of a noble) [Add to Longdo]
を引く[ゆみをひく, yumiwohiku] (exp,v5k) to draw a bow; to oppose; to defy; to disobey one's superiors [Add to Longdo]
引く[ゆみひく, yumihiku] (v5k,vi) (1) to bend a bow; to shoot an arrow; (2) to rise up against; to rebel against [Add to Longdo]
鋸;のこ[ゆみのこ, yuminoko] (n) hacksaw [Add to Longdo]
[きゅうぐ, kyuugu] (n) things used in archery [Add to Longdo]
[ゆみなり;ゆみがた;きゅうけい, yuminari ; yumigata ; kyuukei] (n,adj-no) arched; crescent-shaped; bow-shaped; segment [Add to Longdo]
形になる[ゆみなりになる, yuminarininaru] (exp,v5r) to bend backward; to become bow-shaped [Add to Longdo]
懸け;懸;掛け;弽(oK);韘(oK)[ゆがけ, yugake] (n) archer's glove (with a groove for pulling the string) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Indians fought with bows and arrows.インディアンはと矢で戦った。
The rainbow forms an arc in the sky.虹は空にじょうにかかる。
The cat arched its back.猫は背をなりに曲げた。
By the age of seven he had already made his own bow and arrows.7歳の時、すでに自らと矢を作った。
This bow has a strong draw.このは張りが強いです。
That 'Ayumi' kid, only 13 but has performed in movies and theatres as a child actor since she was five.あの亜って子、まだ13歳だけど5つのときから子役として映画や舞台に出演。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆみ, yumi] Bogen, Bogenschiessen [Add to Longdo]
[ゆみや, yumiya] Pfeil_und_Bogen [Add to Longdo]
[きゅうじゅつ, kyuujutsu] (japanisches) Bogenschiessen [Add to Longdo]
[きゅうどう, kyuudou] (japanisches) Bogenschiessen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top