ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

开发

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -开发-, *开发*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] exploit (a resource); open up (for development); to develop, #386 [Add to Longdo]
开发[kāi fā qū, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄑㄩ, / ] development zone, #4,556 [Add to Longdo]
软件开发[ruǎn jiàn kāi fā, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] software development, #18,878 [Add to Longdo]
开发银行[kāi fā yín háng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] development bank, #22,904 [Add to Longdo]
开发过程[kāi fā guò chéng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, / ] development process, #37,815 [Add to Longdo]
亚洲开发银行[Yà zhōu Kāi fā Yín háng, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Asian Development Bank, #38,831 [Add to Longdo]
非洲开发银行[Fēi zhōu Kāi fā Yín háng, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] African Development Bank, #91,866 [Add to Longdo]
国家开发银行[Guó jiā Kāi fā Yín háng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] China Development Bank [Add to Longdo]
联合国开发计划署[Lián hé guó Kāi fā Jì huà shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨˇ, / ] United Nations Development Program [Add to Longdo]
软件开发人员[ruǎn jiàn kāi fā rén yuán, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] software developer [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isn't that wild? I mean, talk about primordial technology![CN] 但是因为开发公司不同 产生了 Beta 与 VHS 两种标准 Speak Like a Child (1998)
There was a decryption program called Crypt-Breaker that was developed by SIT three years ago.[CN] 但是 里面的东西却好像很值钱 我记得在三年前SIT所开发的 密码破解程序 Honky Tonk Women (1998)
There are fields, Neo, endless fields where human beings are no longer born.[CN] 它们开发出一望无际的场地 人类不再从娘胎出生 The Matrix (1999)
- The article says that they need someone to figure out a language for it.[CN] - 这篇文章上面说 他们需要人为它开发一种语言 Pirates of Silicon Valley (1999)
The hyperspace gate had blown to bits.[CN] 位相差空间门(gate)开发时的爆炸事故 Sympathy for the Devil (1998)
He needs to work on his fine motor skills a little.[CN] 他需要多多开发潜力 Left Back (1999)
But the guys who came up with this stuff created two standards Beta and VHS.[CN] (VHS 全名Video Home System 由日本Victor公司开发 采用1/2英寸的磁带、解像度240线、信噪比42dB 是VCR市场的主流产品) Beta因为它的盒子比较小 Speak Like a Child (1998)
Roll on one.[CN] 开发电机 The Green Mile (1999)
My friends and I have been planning on doing a media delivery system for a long time[CN] 我和我的朋友计划开发一个跨媒体的消息系统很长时间了 Antitrust (2001)
He eventually developed central control system that all Gates use to this day.[CN] 开发出了现在所有Gate还依旧在使用的 中枢控制系统 Bohemian Rhapsody (1998)
He applied his intellect to the Hyperspace Gate Project. Joining the program at 30 years of age.[CN] 30岁时参加了相差空间门控制系统的程序开发 Bohemian Rhapsody (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top