ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -廷-, *廷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[廷, tíng, ㄊㄧㄥˊ] courtyard
Radical: , Decomposition:   廴 [yǐn, ㄧㄣˇ]  壬 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 1626

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] palace courtyard, #21,685 [Add to Longdo]
阿根[Ā gēn tíng, ㄚ ㄍㄣ ㄊㄧㄥˊ, ] Argentina, #6,013 [Add to Longdo]
[cháo tíng, ㄔㄠˊ ㄊㄧㄥˊ, ] court; imperial household; dynasty, #6,772 [Add to Longdo]
[gōng tíng, ㄍㄨㄥ ㄊㄧㄥˊ, / ] court (of king or emperor), #14,092 [Add to Longdo]
谢长[Xiè Cháng tíng, ㄒㄧㄝˋ ㄔㄤˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] Frank Chang-ting Hsieh (1946-), Taiwanese DPP politician, mayor of Kaohsiung 1998-2005, #21,551 [Add to Longdo]
[Qīng tíng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ, ] the Qing court (as government of China), #33,836 [Add to Longdo]
[jiào tíng, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄥˊ, ] the Church (as Royal Court); the Holy See; the Vatican, #40,025 [Add to Longdo]
[Zhāng Tíng yù, ㄓㄤ ㄊㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] Zhang Tingyu (1672-1755), Qing politician, senior minister to three successive emperors, oversaw compilation of History of the Ming dynasty 明史 and the Kangxi dictionary 康熙字典, #91,296 [Add to Longdo]
[Wǔ Tíng fāng, ㄨˇ ㄊㄧㄥˊ ㄈㄤ, ] Wu Tingfang (1842-1922), diplomat and lawyer, #104,679 [Add to Longdo]
鲍罗[Bào luó tíng, ㄅㄠˋ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] Borodin (name); Alexander Porfirevich Borodin (1833-1887), Russian chemist and composer, #111,786 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ていしん, teishin] (n) courtier [Add to Longdo]
[ていてい, teitei] (n) court attendant [Add to Longdo]
[ていない, teinai] (n) inside the court [Add to Longdo]
[ていり, teiri] (n) court attendant or clerk [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In Shakespeare's time, in the sixteenth century, tennis was very popular at the English court.シェークスピアの時代に、つまり16世紀に、テニスはイギリスの宮でとても人気があった。
The will was declared void by the court.その遺言は法で無効と宣告された。
The photo catches the tension in the court very well.その写真は法内の緊張を非常によくとらえている。
Mr White appeared for him in court.ホワイト氏が彼の弁護人として出した。
The court found him guilty of stealing money.彼がお金を盗む罪を犯したことが法で明らかになった。
He was summoned to appear in court.彼は法へ出頭を命じられた。
They submitted the case to the court.彼らはその事件を法に持ち出した。
His repeated delinquencies brought him to court.彼を非行を繰り返した結果法に立たされた。
When she appeared in court, she was wearing a sort of crown.彼女は出したとき、王冠のようなものをかぶっていた。
She stood in the court before judge and jury.彼女は法に判事と陪審員の前にたった。
The accused is to appear before the court on Friday.被告は金曜日に法に現れる予定です。
The accused made up a false story in the court.被告人は法で事実と違う話をでっち上げた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] KAISERLICHER HOF, BEHOERDE [Add to Longdo]
[ていしん, teishin] Hofmann, Hoefling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top