ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -庭-, *庭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[庭, tíng, ㄊㄧㄥˊ] court; courtyard; spacious hall or yard
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  廷 [tíng, ㄊㄧㄥˊ]
Etymology: [ideographic] A wide 广 couryard 廷; 廷 also provides the pronunciation, Rank: 931

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] court; courtyard, #6,069 [Add to Longdo]
[jiā tíng, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ, ] family; household, #768 [Add to Longdo]
[fǎ tíng, ㄈㄚˇ ㄊㄧㄥˊ, ] court (of law), #3,414 [Add to Longdo]
[kāi tíng, ㄎㄞ ㄊㄧㄥˊ, / ] begin a (judicial) court session, #8,145 [Add to Longdo]
[tíng shěn, ㄊㄧㄥˊ ㄕㄣˇ, / ] court hearing, #10,078 [Add to Longdo]
[chū tíng, ㄔㄨ ㄊㄧㄥˊ, ] appear before a court; court appearance, #14,195 [Add to Longdo]
[tíng yuàn, ㄊㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, ] courtyard, #14,246 [Add to Longdo]
主妇[jiā tíng zhǔ fù, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄈㄨˋ, / ] housewife, #25,704 [Add to Longdo]
[tíng zhǎng, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄤˇ, / ] presiding judge, #27,075 [Add to Longdo]
[Dòng tíng hú, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨˊ, ] Dongting Lake in northeast Hunan province, #31,022 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[にわ, niwa] (n) สวน ,สวนหย่อม
[にわ, niwa, niwa , niwa] (n) สวน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にわ, niwa] (n) garden; (P) [Add to Longdo]
で作った野菜[にわでつくったやさい, niwadetsukuttayasai] (n) vegetables grown in one's yard [Add to Longdo]
の訓;の訓え[にわのおしえ, niwanooshie] (n) (arch) (See 訓) homeschooling; home-schooling [Add to Longdo]
[ていえん, teien] (n) garden; park; (P) [Add to Longdo]
園様式[ていえんようしき, teienyoushiki] (n) (See 様式) garden style [Add to Longdo]
下駄[にわげた, niwageta] (n) garden clogs [Add to Longdo]
火;[にわび;ていりょう, niwabi ; teiryou] (n) (arch) garden bonfire (esp. one held on the imperial grounds) [Add to Longdo]
[にわづめ, niwadume] (n) {Buddh} waiting in front of a temple to be accepted for training (in Zen Buddhism) [Add to Longdo]
[ていきゅう, teikyuu] (n) tennis; (P) [Add to Longdo]
[ていきん, teikin] (n) (arch) home education [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々としたがあって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
While one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.3人のうちの1人が芝刈り機で私のを大雑把にさっと刈り、もう一人が妻のの端の伸びた雑草をさっと2、3回刈り、残りの一人はトラックに上がってタバコをすっていた。
I would like you to assist me with my gardening.あなたにの手入れを手伝って頂きたいのですが。
Please write about your home.あなたの家のことを書いて下さい。
What a beautiful garden you have!あなたはなんて美しいを持っているんでしょう。
I cannot stop that noisy cat from getting into my garden.あのうるさい猫が私のに入ってくるのを止めさせる事ができない。
He had the impudence to cut across our garden.あの人は、あつかましくもうちのを横切って行ったのです。
The hotel has a homely atmosphere.あの旅館は家的だ。
The American home does away with most housework by using machines.アメリカの家では機械を用いることで家事のほとんどがなくなっている。
We have only a small garden.うちには小さなしかない。
A rabbit is running in the garden.ウサギがの中をかけています。
The roses are in bloom in our garden.うちのではバラが咲いている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[にわ, niwa] -Garten [Add to Longdo]
[ていえん, teien] -Garten [Add to Longdo]
[ていきゅう, teikyuu] Tennis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top