ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -座-, *座*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[座, zuò, ㄗㄨㄛˋ] seat; stand, base
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  坐 [zuò, ㄗㄨㄛˋ]
Etymology: [ideographic] A wide 广 seat 坐; 坐 also provides the pronunciation, Rank: 812

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] seat; base; stand; (classifier for buildings, mountains, large solid things, etc.), #533 [Add to Longdo]
[xīng zuò, ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] constellation, #3,035 [Add to Longdo]
狮子[Shī zi zuò, ㄕ ㄗ˙ ㄗㄨㄛˋ, / ] Leo (constellation and sign of the zodiac), #3,991 [Add to Longdo]
天蝎[Tiān xiē zuò, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝ ㄗㄨㄛˋ, / ] Scorpio or Scorpius (constellation and sign of the zodiac), #4,166 [Add to Longdo]
双子[Shuāng zǐ zuò, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Gemini (constellation and sign of the zodiac), #4,249 [Add to Longdo]
巨蟹[Jù xiè zuò, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Cancer (constellation and sign of the zodiac), #4,329 [Add to Longdo]
双鱼[Shuāng yú zuò, ㄕㄨㄤ ㄩˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Pisces (constellation and sign of the zodiac), #4,401 [Add to Longdo]
金牛[Jīn niú zuò, ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Taurus (constellation and sign of the zodiac), #4,476 [Add to Longdo]
白羊[Bái yáng zuò, ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Aries (constellation and sign of the zodiac), #4,494 [Add to Longdo]
天秤[Tiān chèng zuò, ㄊㄧㄢ ㄔㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Libra (constellation and sign of the zodiac), #4,585 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[すわる, suwaru] (vi, vt) นั่ง
[ざせき, zaseki] (n) ที่นั่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ざがく, zagaku] (n) การนั่งเรียนที่โต๊ะ
布団[ざがく, zabuton] เบาะรองนั่ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[すわる, suwaru] EN: to sit

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ざ, za] (n,n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf,ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) [Add to Longdo]
が白ける[ざがしらける, zagashirakeru] (exp,v1) to put a damper on proceedings (e.g. at a meeting or party, etc.) [Add to Longdo]
[ざす, zasu] (v5s,vt) (1) to sit; to squat; (2) to be implicated [Add to Longdo]
する;坐する[ざする, zasuru] (vs-s,vi) (1) to sit; to squat; (2) to be implicated [Add to Longdo]
り(P);坐り[すわり, suwari] (n) (1) sitting; (2) stability; (P) [Add to Longdo]
りだこ;り胼胝[すわりだこ, suwaridako] (n) (See 正・せいざ) calluses (on one's ankles, insteps, etc.) caused by sitting seiza [Add to Longdo]
り込み[すわりこみ, suwarikomi] (n,vs) sit-in (i.e. in protest); (P) [Add to Longdo]
り込む;坐り込む[すわりこむ, suwarikomu] (v5m,vi) to sit down (and bask); to sit-in (in protest) [Add to Longdo]
り心地[すわりごこち, suwarigokochi] (n) level of comfort (of objects you sit on) [Add to Longdo]
り相撲[すわりずもう, suwarizumou] (n) sumo wrestling performed in a sitting position [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."「トイレの便からエイズが感染することってあるの?」「いいえ、ありません」
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
Are there enough chairs to seat 12 people?12人れるだけの椅子がありますか。
In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.1603年、ジェームズ一世が政権のについたとき、フットボールは再び許可されたのです。
One October morning in 1987, Stephen Hawking sat before his computer.1987年10月のある朝、ステイブン・ホーキングは自分のコンピューターの前にっていた。
A watchman sat with his legs crossed.1人の警備員が脚を組んでっていた。
The two lovers sat face to face, drinking tea.2人の恋人は差し向かいにってお茶を飲んでいた。
Three children sat on the sofa.3人の子供がソファーにった。
Please transfer 450 dollars to my account.450ドル、私の口に振り込んでください。
That man is a wet blanket.あいつがいるとがしらける。
The man sitting over there is a famous singer.あそこにっている人は有名な歌手だよ。
I wonder if we could have the table over there?あそこのテーブルにれますか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ざひょう, zahyou] coordinate [Add to Longdo]
標格子[ざひょうこうし, zahyoukoushi] coordinate grid [Add to Longdo]
標系[ざひょうけい, zahyoukei] coordinate system [Add to Longdo]
標軸[ざひょうじく, zahyoujiku] (xy) coordinate axis [Add to Longdo]
標図形処理[ざひょうずけいしょり, zahyouzukeishori] coordinate graphics, line graphics [Add to Longdo]
標点[ざひょうてん, zahyouten] coordinate point [Add to Longdo]
標変換[ざひょうへんかん, zahyouhenkan] coordinate transformation [Add to Longdo]
標方式グラフィクス[ざひょうほうしきぐらふいくす, zahyouhoushikigurafuikusu] coordinate graphics, line graphics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ざ, za] PLATZ, SITZ, THEATER [Add to Longdo]
[すわる, suwaru] sich_setzen [Add to Longdo]
右銘[ざゆうめい, zayuumei] Wahlspruch, -Motto [Add to Longdo]
[ざせき, zaseki] Sitz, Platz [Add to Longdo]
[ざしき, zashiki] Zimmer, Gaestezimmer [Add to Longdo]
[ざぜん, zazen] Zen_Meditation (im Sitzen) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top