ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

度に

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -度に-, *度に*
Japanese-English: EDICT Dictionary
度に[たびに(P);たんびに, tabini (P); tanbini] (adv) (uk) each time; every time; whenever (something happens); on the occasion of; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Don't try to do two things at a time.度に2つの事をしようと思うな。
Don't try to do two things at a time.2つのことを一度にしようとしてはいけません。
The sum of all the angles in a triangle equals 180 degrees.3角形のすべての角の和は180度に等しい。
"A spot of shut-eye" is also called a cat nap because a cat is in the habit of sleeping only a few minutes at a time.A spot of shut−eye は、また猫のいねむりともいわれている。猫は1度に2〜3分しか寝ない癖があるからだ。
You can borrow three books at a time.あなたたちは一度に3冊の本を借りることが出来ます。
Every time I see you, I think of your father.あなたに会う度に、私はあなたの父親を思い出す。
Because a man whose manners are as bad as yours must try everyone's patience.あなたのような態度には誰だって我慢できませんわ。 [F]
You can borrow three books at a time.あなたは一度に三冊の本を借りる事が出来ます。
This elevator is capable of carrying 10 persons at a time.このエレベーターは一度に10人運べる。
This means that houses are starting to sink, roads are breaking up and lamp-posts are leaning at crazy angles.このことは家が沈み始め、道路が裂けて街灯が途方もない角度に傾きつつあることを意味する。
When I see this picture, I always think of the old days.この絵を見る度に、私は昔を思い出す。
This result means, contrary to prior expectations, that the number of variants does not affect the processing speed.この結果は、当初の予測に反して、変数の数が処理速度に影響を与えないということを意味しているのである。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top