ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -序-, *序*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[序, xù, ㄒㄩˋ] order, sequence, series; preface
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  予 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wide,  Rank: 836

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng xù, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, ] procedures; sequence; order, #1,687 [Add to Longdo]
[zhì xù, ㄓˋ ㄒㄩˋ, ] order (orderly); order (sequence); social order; the state (of society), #2,922 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] order; sequence; preface, #4,348 [Add to Longdo]
[shùn xù, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, / ] sequence; order, #6,908 [Add to Longdo]
[xù liè, ㄒㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, ] sequence, #8,752 [Add to Longdo]
[xù mù, ㄒㄩˋ ㄇㄨˋ, ] prologue, #9,813 [Add to Longdo]
[gōng xù, ㄍㄨㄥ ㄒㄩˋ, ] working procedure; process, #11,803 [Add to Longdo]
[wú xù, ˊ ㄒㄩˋ, / ] lack of order, #15,585 [Add to Longdo]
渐进[xún xù jiàn jìn, ㄒㄩㄣˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] in sequence, step by step (成语 saw); to make steady progress incrementally, #20,110 [Add to Longdo]
[cì xù, ㄘˋ ㄒㄩˋ, ] sequence; order, #23,419 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょ, jo] (n) (1) order; ordering; (2) beginning; start; (3) (See 詞) foreword; preface; introduction; (4) (See 破急) (in gagaku or noh) opening of a song [Add to Longdo]
(P);で(P)[ついで, tsuide] (n) (uk) opportunity; occasion; (P) [Add to Longdo]
でが有る[ついでがある, tsuidegaaru] (exp) to have occasion to do [Add to Longdo]
でながら;ながら[ついでながら, tsuidenagara] (n) (uk) (See でに) incidentally; taking the opportunity; while (you) are at it; on the occasion [Add to Longdo]
でに(P);[ついでに, tsuideni] (adv) (uk) incidentally; taking the opportunity; while (you) are at it; on the occasion; (P) [Add to Longdo]
の口[じょのくち, jonokuchi] (exp,n) (1) this is only the beginning (the real work having yet to begin); (2) lowest division in sumo [Add to Longdo]
の口格[じょのくちかく, jonokuchikaku] (n) referee officiating the lowest sumo division [Add to Longdo]
開き[じょびらき, jobiraki] (n,vs) beginnings; origins [Add to Longdo]
[じょきょく, jokyoku] (n) overture; prelude; (P) [Add to Longdo]
[じょげん, jogen] (n,adj-no) foreword; preface; introduction [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You're satisfied with your prologue.おまえは章で満たされ。
This dictionary has a preface, not a foreword.この辞書には文はあるが端書きがない。
It's difficult to keep order in this town.この町の秩を守るのは難しい。
There are so many anti-smoking campaigns these days maybe it really is a threat to the public order.これだけ禁煙、禁煙といわれる以上、喫煙というのは公良俗に反する行為なんだろうね。
First of all, you should talk it over with your parents.まずご両親に話してみるのが順というものだろう。
There will be chaos unless we all adhere to the rules.みんなが規則に忠実でないと無秩になる。
While we hate force, we recognize the need for law and order.われわれは権力を憎むが法と秩の必要は認める。
Admittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.一般的には、覇権的秩というモデルは成功したと認められる交渉ストラテジーすべてに対する説明を与えることはできない。
The British have a lot of respect for law and order.英国人は法と秩を大いに尊重する。
No matter what you do, you must follow the correct order.何をするにも順を踏んでやりなさい。
The police keep order.警察は秩を保ちます。
The police are responsible for the maintenance of law and order.警察は法と秩の維持に対して責任を持つ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm willing to hear anything you say, but it must be done in an orderly fashion.[CN] 我愿意听大家的看法 但是我坚持一定要按顺 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Behold, a new world order![JA] これが新しい世界の秩となる! Welcome to Murphytown (2016)
Sort of.[CN] 排的。 Gangsta Granny (2013)
Sort of.[CN] 排的。 Absolute Deception (2013)
This is such an occasion, meaning, there's something wrong in Dramaworld and they need someone from the outside to fix it.[JA] 〈つまり〉 〈秩が乱れたら 正す人を呼ぶってこと〉 Episode #1.2 (2016)
Order![CN] 秩! Bordertown (1935)
Indeed, but sometimes tragedies are necessary to restore order and rational leadership.[JA] 確かに しかし時には 悲劇も必要です・・・ 理性的な秩と指導力を取り戻すためには The Queen's Justice (2017)
Order in the court.[CN] 请遵守秩 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Shape. Till he would order mingles and combines.[JA] 秩が混ざり合い Doc's Angels (2016)
That's an order.[JA] それは順です。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Hey, we're just doing our part to bring order to the chaos.[JA] 俺達は無法地帯に秩をもたらす為に やっているんだ The Siege of Murphytown (2016)
We always deal with our finds of the day in order.[CN] 我们总是按顺来整理我们每天的发现 The Mummy (1932)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[じょぶん, jobun] introduction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じょ, jo] ANFANG, VORWORT, ORDNUNG [Add to Longdo]
[じょまく, jomaku] Vorspiel, Prolog [Add to Longdo]
[じょぶん, jobun] Vorwort [Add to Longdo]
[じょきょく, jokyoku] Vorspiel, Ouvertuere [Add to Longdo]
[じょせつ, josetsu] Einleitung, Einfuehrung [Add to Longdo]
[じょろん, joron] Einleitung, Einfuehrung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top