ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

幼い

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -幼い-, *幼い*
Japanese-English: EDICT Dictionary
幼い(P);稚い[おさない(幼い)(P);いとけない, osanai ( osanai )(P); itokenai] (adj-i) (1) very young; (2) childish; immature; (P) [Add to Longdo]
幼い頃;幼いころ[おさないころ, osanaikoro] (exp) as a child; when one was a child [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This game can be played by young children.このゲームは幼い子供にもできる。
The heroine of this story is a little girl.この物語の女主人公は幼い少女です。
That man is on trial for the murder of a little girl.その男は幼い少女を殺したかどで裁判にかけられている。
The little boy sat on his father's shoulders.その幼い少年は父親の両肩の上に乗っていた。
Only one little daughter did they have.たった一人の幼い娘しか彼らにはいなかった。
I began to sing when I was a youngster.まだ幼い時に歌を始めました。
Schools were started to help young people prepare for living in the world.学校は幼いものが社会生活に備える手助けをするために始められた。
Our father used to read us happy stories when we were small.私たちが幼いときに、父は美しい話を私たちに読んでくれたものだった。
I took the little girl by the hand.私は、その幼い少女の手を取った。
I remember playing with Yoshiko in that garden when we were young.私は幼い頃その庭でよし子と一緒に遊んだことを覚えている。
The size of the elephant astonished the little boy.象の大きさにその幼い少年はびっくりさせられた。
Mental exercise is particularly important for young children.精神面での訓練は幼い子供には特に必要である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just like my own damn parents who sold me... their own little baby, into slavery.[JA] 幼い時に俺を 奴隷として売ってしまった 俺の親と違わないんだ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
I told Gamora... how when I was a kid I used to pretend David Hasselhoff was my dad.[JA] ガモーラに話したように 俺は幼い頃 デヴィッド・ハッセルホフが 父だと言い張った Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
I remember being in my childhood house and I'm thumbing through a local PennySaver, and I saw an ad that said[JA] 幼い時育った家を 思い出すわ 地元のクーポン広告を めくると 広告に目が止まったわ After Porn Ends 2 (2017)
-Was this when you were a kid?[JA] 幼い頃の話なの?  ()
This is the Paris of my childhood[JA] This is the Paris of my childhood ここは幼いころのパリ Beauty and the Beast (2017)
You're still young, that's your fault[JA] ♪ まだ幼いことがあなたの過ちだろう ♪ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Bruce has been on the water for as long as we can remember.[JA] 幼い頃から ずっと船に乗っているわ Stalker's Prey (2017)
From a childhood vision to the greatest space endeavor the world has ever attempted, the settlement known as East Texas, Mars.[JA] 幼い頃から夢見た宇宙開発 まだ世界は成し遂げてない 開拓地は火星の東テキサスだ The Space Between Us (2017)
We insisted on boating lessons from a young age, and we couldn't be happier.[JA] 幼いうちから操縦を習わせた 本当にうれしいよ Stalker's Prey (2017)
As a child, my father would have Gamora and me battle one another in training.[JA] 幼いころ父はガモーラと私を 訓練でよく対決させた... Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
As a child, you would carry his picture in your pocket... and you would tell all the other children... that he was your father, but that he was out of town.[JA] 幼い頃友達に その俳優の写真を見せながら おやじだが 町を出て行ったと言った Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
I was raised to fear black South Africans.[JA] 幼い頃から こう教えられてきた Barbecue (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
幼い[おさない, osanai] -jung, -klein, kindlich, kindisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top