ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -幼-, *幼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[幼, yòu, ㄧㄡˋ] infant, young child; immature
Radical: , Decomposition:   幺 [yāo, ㄧㄠ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] One with little 幺 strength 力; 幺 also provides the pronunciation, Rank: 1577

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yòu, ㄧㄡˋ, ] young, #7,651 [Add to Longdo]
儿园[yòu ér yuán, ㄧㄡˋ ㄦˊ ㄩㄢˊ, / ] kindergarten; nursery school, #4,516 [Add to Longdo]
[yòu ér, ㄧㄡˋ ㄦˊ, / ] child, #6,563 [Add to Longdo]
[yòu zhì, ㄧㄡˋ ㄓˋ, ] young; childish; naive, #8,059 [Add to Longdo]
[yīng yòu ér, ㄧㄥ ㄧㄡˋ ㄦˊ, / ] baby, #14,389 [Add to Longdo]
[yòu chóng, ㄧㄡˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] larva, #20,769 [Add to Longdo]
[zì yòu, ㄗˋ ㄧㄡˋ, ] from or since childhood, #22,590 [Add to Longdo]
[nián yòu, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˋ, ] young; underage, #23,230 [Add to Longdo]
[yòu nián, ㄧㄡˋ ㄋㄧㄢˊ, ] one's youth, #25,829 [Add to Longdo]
[yòu miáo, ㄧㄡˋ ㄇㄧㄠˊ, ] young sprout; bud; sapling; seedling, #27,204 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
稚園[ようちえん, youchien] (n) โรงเรียนอนุบาล

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いと, ito] (n) (1) (uk) (arch) young child (esp. a young girl); (pref) (2) young [Add to Longdo]
い(P);稚い[おさない(幼い)(P);いとけない, osanai ( osanai )(P); itokenai] (adj-i) (1) very young; (2) childish; immature; (P) [Add to Longdo]
い頃;いころ[おさないころ, osanaikoro] (exp) as a child; when one was a child [Add to Longdo]
[おさなき, osanaki] (adj-f) (1) very young; (2) childish; immature [Add to Longdo]
なじみ(P);馴染み;馴染[おさななじみ, osananajimi] (n) childhood friend; friend from infancy; old playmate; (P) [Add to Longdo]
びる[おさなびる, osanabiru] (v1,vi) to appear childish [Add to Longdo]
[ようが, youga] (n,adj-no) (wheat) germ [Add to Longdo]
芽鞘[ようがしょう, yougashou] (n) coleoptile; acrospire [Add to Longdo]
[おさながお, osanagao] (n) baby's face [Add to Longdo]
[いたいけ, itaike] (adj-na) (uk) innocent; helpless; tender [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are not old enough to go swimming by yourself.お前はまだ一人で泳ぎに行くにはまだすぎる。
This game can be played by young children.このゲームはい子供にもできる。
The heroine of this story is a little girl.この物語の女主人公はい少女です。
I will not be able to pick up Shigemi at the kindergarten.しげみちゃんを稚園に迎えに行けないの。
The young woman was carrying an infant in her arms.その若い女は腕に児を抱いていた。
The boy was to lose his mother at an early age.その少年はくして母を失う運命だった。
That man is on trial for the murder of a little girl.その男はい少女を殺したかどで裁判にかけられている。
Put that medicine out of the baby's reach.その薬は児の手の届かない所に置きなさい。
The little boy sat on his father's shoulders.そのい少年は父親の両肩の上に乗っていた。
The infant has been exposed to radioactive rays.その児は放射線にさらされていた。
Only one little daughter did they have.たった一人のい娘しか彼らにはいなかった。
I began to sing when I was a youngster.まだい時に歌を始めました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おさない, osanai] -jung, -klein, kindlich, kindisch [Add to Longdo]
[ようじ, youji] Kleinkind [Add to Longdo]
[おさなご, osanago] Kleinkind [Add to Longdo]
[ようしょう, youshou] Kindheit [Add to Longdo]
[おさなごころ, osanagokoro] kindliches_Gemuet, Kinderseele [Add to Longdo]
稚園[ようちえん, youchien] Kindergarten [Add to Longdo]
[ようちゅう, youchuu] Larve (Lebewesen) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top