ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -幹-, *幹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[幹, gàn, ㄍㄢˋ] arid, dry; to oppose; to offend; to invade
Radical: , Decomposition:   龺 [gān, ㄍㄢ]    人 [rén, ㄖㄣˊ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictographic] Sunlight 龺 suggests "dry"; a club 人干 suggests "invade"

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gàn, ㄍㄢˋ, / ] tree trunk; main part of sth; to manage; to work; to do; capable; cadre (in communist party); to kill (slang); to fuck (slang), #820 [Add to Longdo]
干部[gàn bù, ㄍㄢˋ ㄅㄨˋ, / ] personnel; employees; cadre (in communist party), #691 [Add to Longdo]
干什么[gàn shén me, ㄍㄢˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] what are you doing?; what's he up to?, #4,536 [Add to Longdo]
骨干[gǔ gàn, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] backbone; diaphysis, #5,523 [Add to Longdo]
干活[gàn huó, ㄍㄢˋ ㄏㄨㄛˊ, / ] to work; to be employed; manual labor, #8,393 [Add to Longdo]
干细胞[gàn xì bāo, ㄍㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] stem cell, #10,388 [Add to Longdo]
干吗[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what?, #11,192 [Add to Longdo]
干线[gàn xiàn, ㄍㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] main line; road or rail axis or artery, #12,489 [Add to Longdo]
干掉[gàn diào, ㄍㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, / ] to get rid of, #13,174 [Add to Longdo]
能干[néng gàn, ㄋㄥˊ ㄍㄢˋ, / ] capable; competent, #13,620 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
事長[かんじちょう, kanjichou] (n) เลขาธิการ(พรรคการเมือง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かんぶ, kanbu] (n) ผุ้บริหาร เช่น 私は部に昇格しました

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みき(P);かん, miki (P); kan] (n) (tree) trunk; (arrow) shaft; (tool) handle; backbone; base; (P) [Add to Longdo]
;柄[から, kara] (n) (1) (arch) trunk; stem; stalk; (2) shaft (of an arrow); (3) handle [Add to Longdo]
細胞[かんさいぼう, kansaibou] (n) stem cell [Add to Longdo]
[かんじ, kanji] (n,vs) executive secretary; coordinator; organizer; person in charge of making arrangements; (P) [Add to Longdo]
事会[かんじかい, kanjikai] (n) board of governors [Add to Longdo]
事長[かんじちょう, kanjichou] (n) chief secretary (usu. of a party); secretary-general [Add to Longdo]
[かんせん, kansen] (n,adj-no) main line; trunk line; (P) [Add to Longdo]
線ケーブル[かんせんケーブル, kansen ke-buru] (n) {comp} trunk cable [Add to Longdo]
線結合器[かんせんけつごうき, kansenketsugouki] (n) {comp} trunk coupling unit; trunk connecting unit; TCU [Add to Longdo]
線道路[かんせんどうろ, kansendouro] (n) main road; main thoroughfare [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"My trunk is gone," said the tree.「私のももうありません」と木は言いました。
"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.「私のを切り倒してボートを作ってください」と木は、言いました。
Can we still catch the 6:00 Shinkansen?6時の新線にまだ間に合うでしょうか。
The other day I ran out of gas in the middle of a busy Interstate.この前、混雑した線道路の真ん中でガス欠してしまった。
Since in this organization they're all chiefs and no Indians, it's a wonder any decisions get made.この組織は部ばかり名を連ねているのではたして決定を下せるのかあやしいものだ。
And then one day the boy came back and the tree shook with joy and she said, "Come, boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy."そして、ある日男の子が戻ってきて木はとても喜んでいいました。「いらっしゃい、私のに登って私の枝にぶら下がって」、と幸せそうでした。
Then one day the boy came to the tree and the tree said, "Come, Boy, come and climb up my trunk and swing from my branches and eat apples and play in my shade and be happy."そして、ある日男の子が来たとき、木が言いました、「おいでおいで、そしてに登って枝にぶら下がってりんごを食べて遊んで、私の木陰で眠ってくれたら幸せです」
And so the boy cut down her trunk and made a boat and sailed away.そして、男の子はを切り倒してボートを作り出航した。
The two cities are connected by this highway.その2つの都市はこの線道路によって結ばれている。
The traffic accident took place on the highway.その交通事故は、線道路で起こった。
The hostess couldn't possibly tolerate his arrogance.その女性事は彼の傲慢さにどうしても我慢できなかった。
The highway leading to the city is now free of fallen rocks.その都市へ通じる線道路にはもう落石はない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かんせん, kansen] trunk [Add to Longdo]
線ケーブル[かんせんケーブル, kansen ke-buru] trunk cable [Add to Longdo]
線結合器[かんせんけつごうき, kansenketsugouki] trunk coupling unit, trunk connecting unit, TCU (abbr.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みき, miki] HAUPTTEIL [Add to Longdo]
[みき, miki] Baumstamm [Add to Longdo]
事長[かんじちょう, kanjichou] Hauptgeschaeftsfuehrer (einer Partei) [Add to Longdo]
[かんぶ, kanbu] Vorstand, Direktion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top