ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -幸-, *幸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[幸, xìng, ㄒㄧㄥˋ] favor, fortune, luck; surname
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Two men, one alive 土 and one dead 干; the living one is lucky, Rank: 902

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, / ] lucky, #6,590 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] fortunate; lucky; surname Xing, #6,590 [Add to Longdo]
[xìng fú, ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, ] blessed; happiness; happy, #532 [Add to Longdo]
[xìng yùn, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, / ] fortunate; lucky; fortune; luck, #2,774 [Add to Longdo]
[bù xìng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] misfortune; adversity; unfortunate; sad; unfortunately, #4,269 [Add to Longdo]
[xìng hǎo, ㄒㄧㄥˋ ㄏㄠˇ, ] fortunately, #6,718 [Add to Longdo]
[qìng xìng, ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] celebrate success, #9,101 [Add to Longdo]
[xìng kuī, ㄒㄧㄥˋ ㄎㄨㄟ, / ] fortunately; luckily, #10,819 [Add to Longdo]
[yǒu xìng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ, ] fortunately, #11,979 [Add to Longdo]
[róng xìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] honored, #12,094 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さいわい, saiwai] (adj) มีความสุข, Syn. 幸せ
[さいわい, saiwai] (adj) ดีใจ,ยินดี, พอใจ เช่น ご意見を頂ければいです。ถ้าได้รับความเห็นจากท่านจะยินดีมาก, Syn. 嬉しい
[しあわせ, shiawase] (n) ความสุข ความโชคดี, Syn. 幸福
[こうふく, koufuku] (n) ความสุข ความโชคดี
福な[こうふくな, koufukuna] (adj) มีความสุข/โชคดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しあわせ, shiawase] ปิติยินดี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さち(P);こう;さき(ok), sachi (P); kou ; saki (ok)] (n) (1) good luck; fortune; happiness; (2) (さち only) (See 海の) harvest; yield; (P) [Add to Longdo]
あれ;有れ[さちあれ, sachiare] (exp) good luck!; all the best [Add to Longdo]
あれと祈る[さちあれといのる, sachiaretoinoru] (exp,v5r) to wish someone luck; to wish someone well [Add to Longdo]
[さいわい, saiwai] (adj-na,n) (1) (See いする・さいわいする) happiness; blessedness; luck; fortune; felicity; (adv) (2) luckily; fortunately; (P) [Add to Longdo]
いあれ[さいわいあれ, saiwaiare] (exp) Be happy!; Cheer up! [Add to Longdo]
いする[さいわいする, saiwaisuru] (vs-s) to prove fortunate [Add to Longdo]
い茸[さいわいたけ, saiwaitake] (n) (obsc) happy mushroom [Add to Longdo]
か不[こうかふこうか, koukafukouka] (exp) luckily or unluckily; for good or for evil [Add to Longdo]
せ(P);仕合わせ;倖せ(oK);仕合せ[しあわせ, shiawase] (adj-na,n) happiness; good fortune; luck; blessing; (P) [Add to Longdo]
せ者;仕合せ者;仕合わせ者[しあわせもの, shiawasemono] (n) fortunate person [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All are happy.みんなせだ。
She cried with joy how lucky she was.「なんて私は福なんだろう」と彼女は言った。
Maria said to herself, "I am very lucky."「私はとても運だわ」とマリアは心の中で思った。 [F]
She said to herself, "I am very happy."「私はとても運だわ」と彼女は心の中で思った。 [F]
"I am happy," she said to herself.「私は福だわ」と彼女は心の中で思った。 [F]
I would greatly appreciate it if we could change our appointment to March 6 at 3:00 pm.3月6日の午後3時に変更していただければいです。
Seven is believed to be a lucky number.7は運の数字だと信じられている。
Alas, what ill luck has befallen me!ああ、私はなんて不にみまわれたんだ。
May you always be happy!あなたがいつも福でありますように。
You were fortunate to be here.あなたがここに居たのはいでした。
May your days be happy, and may all your Christmas be white.あなたがたの日々がせで、そしてホワイトクリスマスでありますように。
May you have a very happy married life!あなたたちがせな結婚生活を送りますように。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さち, sachi] Glueck [Add to Longdo]
[さいわい, saiwai] Glueck [Add to Longdo]
[しあわせ, shiawase] Glueck [Add to Longdo]
[こうじん, koujin] (sehr) erfreut_sein, (sehr) verbunden_sein [Add to Longdo]
[こうふく, koufuku] -Glueck, -Segen [Add to Longdo]
[こううん, kouun] Glueck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top