ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -干-, *干*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[干, gàn, ㄍㄢˋ] arid, dry; to oppose; to offend; to invade
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictographic] A club or axe, Rank: 353
[年, nián, ㄋㄧㄢˊ] year; anniversary; a person's age
Radical: , Decomposition:   干 [gàn, ㄍㄢˋ]  ?
Etymology: [ideographic] A man 干 carrying grain, representing the annual harvest, Rank: 45
[并, bìng, ㄅㄧㄥˋ] to combine, to annex; also, what's more
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  开 [kāi, ㄎㄞ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 並; two men standing side-by-side, Rank: 141
[幸, xìng, ㄒㄧㄥˋ] favor, fortune, luck; surname
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Two men, one alive 土 and one dead 干; the living one is lucky, Rank: 902
[顸, hān, ㄏㄢ] stupid; having a large, flat face
Radical: , Decomposition:   干 [gàn, ㄍㄢˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] One with a dry 干 face 页; 干 also provides the pronunciation, Rank: 6214
[幹, gàn, ㄍㄢˋ] arid, dry; to oppose; to offend; to invade
Radical: , Decomposition:   龺 [gān, ㄍㄢ]    人 [rén, ㄖㄣˊ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictographic] Sunlight 龺 suggests "dry"; a club 人干 suggests "invade"

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gān, ㄍㄢ, / ] dry; clean; surname Gan, #820 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, ] to concern; to interfere; shield; stem, #820 [Add to Longdo]
[gàn, ㄍㄢˋ, ] to work; to do; to manage, #820 [Add to Longdo]
[gàn, ㄍㄢˋ, / ] tree trunk; main part of sth; to manage; to work; to do; capable; cadre (in communist party); to kill (slang); to fuck (slang), #820 [Add to Longdo]
[gàn bù, ㄍㄢˋ ㄅㄨˋ, / ] personnel; employees; cadre (in communist party), #691 [Add to Longdo]
[gān jìng, ㄍㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; neat, #3,551 [Add to Longdo]
[ruò gān, ㄖㄨㄛˋ ㄍㄢ, ] a certain number or amount of, #4,251 [Add to Longdo]
什么[gàn shén me, ㄍㄢˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] what are you doing?; what's he up to?, #4,536 [Add to Longdo]
[gān rǎo, ㄍㄢ ㄖㄠˇ, / ] interfere; obstruction, #4,862 [Add to Longdo]
[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, / ] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply, #5,378 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かんしょう, kanshou] (n) แทรกแซง ก้าวก่าย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ひる, hiru] TH: ตากแห้ง  EN: to dry
[ほす, hosu] TH: ผึ่งกลางแจ้ง  EN: to air
[ほす, hosu] TH: ตากแห้ง  EN: to dry

Japanese-English: EDICT Dictionary
し;乾し;(io);乾(io)[ほし, hoshi] (n,n-pref) drying; dried [Add to Longdo]
し柿;柿;乾し柿;乾柿[ほしがき, hoshigaki] (n) dried persimmons [Add to Longdo]
し固める[ほしかためる, hoshikatameru] (v1,vt) to dry until stiff [Add to Longdo]
し場;場;乾し場;乾場(io)[ほしば, hoshiba] (n) drying place; drying ground [Add to Longdo]
し草;草;乾草[ほしくさ;ほしぐさ;かんそう(乾草), hoshikusa ; hoshigusa ; kansou ( inui kusa )] (n) hay; dry grass [Add to Longdo]
し草の山[ほしくさのやま, hoshikusanoyama] (exp,n) haystack [Add to Longdo]
し草を付けた馬[ほしくさをつけたうま, hoshikusawotsuketauma] (exp) horse loaded with hay; (P) [Add to Longdo]
し李[ほしすもも, hoshisumomo] (n) prune [Add to Longdo]
す(P);乾す[ほす, hosu] (v5s,vt) (1) to air; to dry; to desiccate; (2) to drain (off); (3) to drink up; (4) to deprive of a role, job, etc. (usu. in the passive); (P) [Add to Longdo]
ばつ;旱魃;[かんばつ, kanbatsu] (n) drought; long spell (period) of dry weather [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You have no right to interfere in other people's affairs.あなたは他人のことに渉する権利はありません。
No country should interfere in another country's internal affairs.いかなる国も他国の内政に渉してはならない。
Please air the zabuton.この座布団をして下さい。
This kind of blanket needs good airing.この種の毛布は十分に虫ししなければならない。
This pond doesn't run dry even in summer.この池は夏でも上がらない。
Unless it rains in Ethiopia soon, there could be severe drought problems.すぐにでもエチオピアに雨が降らなければ、深刻なばつの問題が起こるだろう。
In the drought, many people and animals starved to death.そのばつで多くの人と動物が餓死した。
Many peasants died during the drought.そのばつの間に多勢の農民が死んだ。
Air those shoes!その靴をしておきなさい。
That country intervened in the internal affairs of our nation.その国はわが国に内政渉をした。
The long drought was followed by famine.その長いばつの後に飢饉が起こった。
It is like looking for a needle in a haystack.それはし草の山の中から針を探し出そうとするようなものだ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Clean?[CN] 净? Flight of the Intruder (1991)
-Cookie?[CN] -饼 Hot Shots! Part Deux (1993)
Why'?[CN] 嘛? More American Graffiti (1979)
Any particular reason? It's this drought.[JP] 魃で給水量を減らしたので Chinatown (1974)
Fuck![CN] Goodfellas (1990)
- What for?[CN] -什么 Breathless (1960)
I've been getting some interference in D channel.[JP] Dチャンネルが渉するんだ 2001: A Space Odyssey (1968)
Go on.[CN] Fresh Bait (1995)
Finish your drinkin', gentlemen. Let me have your glasses.[JP] 飲みして グラスをくれ Straw Dogs (1971)
That storekeeper killed him with a pitchfork.[JP] 雑貨屋が し草の熊手で 刺しやがったんで Rough Night in Jericho (1967)
No.[CN] Pretty Woman (1990)
- What?[CN] 嘛? Twelve Monkeys (1995)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かんしょう, kanshou] interference [Add to Longdo]
渉電力[かんしょうでんりょく, kanshoudenryoku] interference power [Add to Longdo]
渉信号[かんしょうしんごう, kanshoushingou] interference signal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほす, hosu] trocknen, austrinken [Add to Longdo]
[ひる, hiru] trocken_werden [Add to Longdo]
[かんたく, kantaku] Landgewinnung (aus dem Meer) [Add to Longdo]
[かんしょう, kanshou] sich_einmischen [Add to Longdo]
[かんまん, kanman] Ebbe_und_Flut, Gezeiten [Add to Longdo]
[ひがた, higata] trockener_Strand, Strand_bei_Ebbe [Add to Longdo]
[かんちょう, kanchou] Ebbe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top